Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας καταστήματος

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΛΟΓΩ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Αρμόδια υπηρεσία: Δήμος
Αίτηση
Δύο φωτογραφίες
Έγγραφο στοιχείο, με το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό έγγραφο κλπ.) ή η μεταβολή (π.χ. καταστατικό) στην αρχικώς χορηγηθείσα άδεια,
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως νέος κύριος του καταστήματος ………(είδος καταστήματος)……..που βρίσκεται στην οδό…………δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην………..(αναφέρεται το όνομα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται)».
Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις μεταβίβασης και μίσθωσης ή εκμίσθωσης.
Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα ……..δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει».
Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μόνο για την αντικατάσταση της άδειας καταστήματος πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης.
Παράβολο, εφόσον προβλέπεται.
Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδικής Ταυτότητας Ομογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (για τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο, όπως προκειμένου για κρεοπωλείο, κομμωτήριο κλπ.).
Για εταιρείες προσκομίζονται επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται και για την αρχικη χορήγηση αδειών