Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές της Βουλιαγμένης

Αριθμ. 1539 – ΦΕΚ Β 2022 – 24.07.2014

Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 2900/31-7-2009 (ΦΕΚ 1843/Β΄/3-9-2009) απόφαση μας περί παράτασης απαγόρευσης κυνηγίου στις περιοχές: α) ΚΟΥΚΟΣ – ΧΩΡΑΦΑ Όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νικαίας και β) ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ Λίμνης Βουλιαγμένης Δήμου Βουλιαγμένης αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε για μία πενταετία (έως 31-7-2018) την ισχύ της υπ’ αριθμ. 2900/31-7-2009 (ΦΕΚ 1843/Β/3-9-2009) απόφαση περί Απαγόρευσης κυνηγίου στις περιοχές: α) ΚΟΥΚΟΣ – ΧΩΡΑΦΑ Όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νικαίας και β) ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ Λίμνης Βουλιαγμένης Δήμου Βουλιαγμένης αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά, όπως αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

——

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 περί Δασικού Κώδικος»,
β) της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας»,
γ) του άρθρου 57 Ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200/Α΄/27-8-1998) περί «Σύστασης Οργανισμού πιστοποίησης λογαριασμών και άλλες διατάξεις»,
δ) του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α΄/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας»,
ε) του Ν. 2218/94 (Φ.Ε.Κ. 90/Α΄/13-6-1994) περί «Ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις»,
στ) του άρθρ. 1 του Ν, 2503/97 Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας.
ζ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1668/86 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄/10-9-1992).
2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2944/2764/16-1-2013 (ΦΕΚ 172/Β΄/ 31-1-2013) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής», σύμφωνα με την οποία δεν μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής για αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.
3. Τα άρθρ. 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
5. Την υπ’ αριθμ. 2900/31-7-2009 (ΦΕΚ 1843/Β΄/3-9-2009) απόφαση μας περί παράτασης απαγόρευσης κυνηγίου στις περιοχές α) ΚΟΥΚΟΣ – ΧΩΡΑΦΑ Όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νικαίας και β) ΦΑΣΚΟ­ΜΗΛΙΑ Λίμνης Βουλιαγμένης Δήμου Βουλιαγμένης αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά για πέντε χρόνια μέχρι την 31-7-2014.
6. Την υπ’ αριθμ. 30065/871/2-6-2014 εισήγηση Δασαρχείου Πειραιά σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας,