Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές της Πέλλας

Αριθμ. 65580 – ΦΕΚ B 3434 – 25.10.2016
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της ΠΕ Πέλλας


Αριθ. 37754 – ΦΕΚ B 2008 – 01.07.2016
Απόφαση θήρας ορισμένου χρόνου
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δέκα (10) χρόνια, και συγκεκριμένα από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017 μέχρι και την λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2025 – 2026, στην περιοχή του σημείου Μηδέν του ποταμού Λουδία στην Δημοτική Ενότητα Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, σε έκταση εμβαδού 477,00 στρεμμάτων, της οποίας οι κορυφές ορίζονται από τις ακόλουθες συντεταγμένες:
σημείο 1 χ = 365337,8018 ψ = 4509592,9437
σημείο 2 χ = 365384,4712 ψ = 4509358,6580
σημείο 3 χ = 367278,9843 ψ = 4509405,4195
σημείο 4 χ = 367305,6667 ψ = 4509664,9422
όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:20.000 το οποίο συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Περιγραφικά δε οριοθετείται ως ακολούθως:
Αρχίζει από το πρατήριο βενζίνης στην γέφυρα του ποταμού Λουδία στο σημείο Μηδέν, με κατεύθυνση Νότια, περνάει τη γέφυρα και συνεχίζει σε απόσταση 240 μέτρων, εκεί στρίβει με κατεύθυνση Ανατολικά ακολουθώντας αγροτική οδό σε απόσταση 1900 μέτρων, στρίβει με κατεύθυνση Βόρεια, διασχίζει κάθετα την κοίτη του ποταμού σε απόσταση 170 μέτρων, συναντά αγροτική οδό την οποία ακολουθεί σε μήκος 90 μέτρων, εκεί στρίβει με κατεύθυνση Δυτικά, ακολουθεί την γραμμή του ορίου των αναχωμάτων σε απόσταση 1.970 μέτρων και καταλήγει στο σημείο εκκίνησης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ