Απαγόρευση κυνηγιού στην περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης

Αριθμ. 21702 – ΦΕΚ Β 2317 – 28.08.2014

Απαγόρευση θήρας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 258 του Ν.Δ 86/69 όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β).
3. Την υπ” αριθμ. 112022/2168 (ΦΕΚ 2154/Β/6-8-2014), Απόφαση ΥΠΕΚΑ
4. Την υπ” αριθμ. 53844/10-07-2013 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ2017/Β/2013).
5. Το γεγονός ότι από την δημοσίευση της παρούσης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ

Την θήρα παντός θηράματος στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2014 – 2015, σε περίπτωση που επικρατεί έστω και μια από τις παρακάτω ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες:

• χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης
• πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους
• ολικός παγετός

Η παραπάνω απόφαση ισχύει από την δημοσίευση της και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2014-2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη, 12 Αυγούστου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΑΚΛΑΓΗΣ