Απόδοση δαπάνης σκαρφιστήρων

ΕΟΠΥΥ
Αθήνα, 16-10-2013
Αρ. Πρωτ.: οικ.33260
ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΞ7Μ-1ΑΝ

Θέμα: «Απόδοση δαπάνης σκαρφιστήρων»

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. οικ. 47743/19-11-12 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, με το οποίο, κατόπιν της υπ’ αρ. 689 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, θεσπίστηκε ανώτατη τιμή αποζημίωσης αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού για κάθε κατηγορία ξεχωριστά (ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος, σκαρφιστήρες, βελόνες φυσιγγοσυρίγγων, απλές σύριγγες), σας ενημερώνουμε ότι:

α) Επειδή κυκλοφορούν πλέον συσκευασίες σκαρφιστήρων και με 25 τεμάχια, οι εν λόγω συσκευασίες αποζημιώνονται από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού στην τιμή των 3,13 Ευρώ.

β) Ομοίως, και οι συσκευασίες σκαρφιστήρων με 150 τεμάχια αποζημιώνονται στην τιμή των 14,06 Ευρώ.

γ) Διαγράφεται η τιμή των σκαρφιστήρων ανά τεμάχιο (0,17 Ευρώ) και

δ) Ομοίως διαγράφεται και η τιμή των βελονών φυσιγγοσυρίγγων ανά τεμάχιο (0,17 Ευρώ).

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω συσκευασίες θα πρέπει να εμφανίζονται στο e-ΔΑΠΥ (Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ