Αποζημίωση υγειονομικού υλικού για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία

Επανακαθαρισμός τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία (Αριθμ. απόφ. 636/376/31-05-2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2181/27.06.2017)

Τον επανακαθορισμό τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Οι εν λόγω τιμές αποζημίωσης θα ισχύουν κατά το απολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα, που θα απαιτηθεί ώστε να ισχύσει, σύμφωνα με τον ν. 4472 (ΦΕΚ 74/Α/19.5.2017), άρθρο 95, η τιμολόγηση με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την επιτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης. Επισημαίνεται ότι θα ισχύει η χαμηλότερη τιμή κάθε φορά.
Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω τιμές είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους παρόχους και οποιαδήποτε μετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισμένων, αποτελεί παράβαση συμβατικών όρων και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

(ΜΕ ΦΠΑ)

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 9,75€/25ΤΜΧ
25 STRIPS
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 19,50€/50ΤΜΧ
50 STRIPS
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 39,00€/100ΤΜΧ
100 STRIPS
ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 4,59€/50ΤΜΧ
50 ΤΕΜ
ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 9,18€/100ΤΜΧ
100 ΤΕΜ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ25ΤΕΜ 1,15€/25ΤΜΧ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ 2,30€/50ΤΜΧ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ 4,59€/100ΤΜΧ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 150 ΤΕΜ 6,89€/150ΤΜΧ
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ 9,18€/200ΤΜΧ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 13,00€/ΤΜΧ
ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ 2,85€/ΤΜΧ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 46,60€/ΤΜΧ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

(ΜΕ ΦΠΑ)

Καθετήρας αποσιδήρωσης 13,00€/ΤΜΧ
Πεταλούδες αποσιδήρωσης πλάγιας τοποθέτησης 1,50€/ΤΜΧ
Πεταλούδες αποσιδήρωσης κάθετης τοποθέτησης 6,50€/ΤΜΧ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2017