Αριθμός θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Αύξηση αριθμού θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και ανακατανομή αυτών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης)(Αριθμ. 25155 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1237/10.04.2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 και 23 παρ. 1 του ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 164).
2. Την με αριθμό 63868/7.9.2016 (ΦΕΚ Γ ́ 834) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
3. Τον από 17.1.2017 πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας της εξεταστικής επιτροπής του ΚΓ ́ εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), (ΦΕΚ Γ ́ 24).
4. Το με αριθμό 516/2.3.2017 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από το οποίο προκύπτει ότι τέσσερις (4) σπουδαστές της ΚΓ ́ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης εισήχθησαν ως υπεράριθμοι ισοβαθμίσαντες με την 14η επιτυχούσα.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Το π.δ. 125/5.11.2016 (Α ́ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε τις δέκα τέσσερις (14) θέσεις επιτυχόντων της εικοστής πρώτης (23ης) εκπαιδευτικής σειράς του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), κατά τέσσερις (4), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα οκτώ (18) και ανακατανέμουμε αυτές ως ακολούθως: τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.