Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β

Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β

Αρμόδια υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διεκπεραίωση και μέσω ΚΕΠΔικαιολογητικά
1. ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:
Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε.
Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου,

ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή

Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

2. Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών – μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

3. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
[Οι δύο (2) προσκομίζονται στους γιατρούς, μία σε κάθε γιατρό]

4. Δύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε., κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Παράρτημα III του π.δ.51/2012 (Α΄101)1.

5. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)

6. Κατάθεση πρωτότυπου εντύπου άδειας οδήγησης τρίτης χώρας εφόσον υφίσταται

ΠΟΣΑ

1. Αποδεικτικό των 50 € για αρχική χορήγηση

2. Αποδεικτικό 10 €, για κάθε Θεωρητική Εξέταση και για κάθε Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς2

3. Αποδεικτικό 30 € για την εκτύπωση2

4. Πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ τρίτων 18 €2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Η αμοιβή καταβάλλεται στο γιατρό που διενεργεί την εξέταση και είναι ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξεταστεί από γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας, λόγω έλλειψης συμβεβλημένων με τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών γιατρών, δεν καταβάλλει καμία αποζημίωση.
2. Τα ποσά με αριθμό 2, 3 και 4 δεν απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης.
3. Η προμήθεια των παραβόλων γίνεται μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο).
4. Το δικαιολογητικό αριθμ. 5 (Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης) υπογράφεται μόνο από τον κάτοχο της άδειας οδήγησης και όχι από εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο πρόσωπο.ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες (Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς)

ΚΟΣΤΟΣ: 138 € [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή των γιατρών (10 €+ 10 €) μία θεωρητική εξέταση (10€) και μία δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€) – Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται μόνο μία εξέταση κατά περίπτωση.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο Ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
2. Να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
3. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.
4. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
1. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 του Παρατήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101).
2. Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. π.δ.51/2012 (Α΄101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» όπως ισχύει.
2. Άρθρο 52 του ν.4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
3. Απόφαση οικ.50984/7947/22-11-2013 του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», (Β΄3056)
4. Απόφαση Π.Ο.Λ.1163/3-7-2013 (Β΄1675) του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασίες είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986)

Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(5) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Έχω την κανονική μου διαμονή στην Ελλάδα .
2. Δεν κατέχω άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) και δεν μου έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
3. Δεν κατέχω / Κατέχω άδεια οδήγησης τρίτης χώρας (6)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) Εξουσιοδοτώ τον / την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).
(3) Εξουσιοδοτώ τον / την πιο πάνω αναφερόμενο/η να παραλάβει την άδεια οδήγησης (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).
(4) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 ν.3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (όπως αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
(5) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται µε κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.»
(6) Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας και η χώρα έκδοσής της.