ΑΣΕΠ 3Κ/2024. Προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ 3Κ/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 14/01.05.2024
3Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα εννέα (59) θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021

 

Αιτήσεις από 27 Μαΐου 2024 έως 11 Ιουνίου 2024

 

Αναλυτικά οι θέσεις

Α ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δέκα (10) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ και ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Β ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), σαράντα εννέα (49) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ, ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΠΙΕΣΤΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ/ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ

 

Αιτήσεις – Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 27 Μαΐου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 11 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Α.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Α.1.1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
Α.1.2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)
Α.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)
Α.2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α.2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Α.2.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Α.2.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Δ.1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ.2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ,ΤΕ)
Δ.2.1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ.2.2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ.3. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ́Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Δ.4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Δ.5. ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπου απαιτείται)
Δ.6. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Δ.7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Δ.8. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Δ.9. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΤΕ και ΔΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΙΝΑΚEΣ Α ́ και Β ́)

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 14/01.05.2024

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης