ΑΣΕΠ 5Ε/2021. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις πρόσληψης σε δημόσιες υπηρεσίες

ΑΣΕΠ 5Ε/2021. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις πρόσληψης σε δημόσιες υπηρεσίες

Προκήρυξη πρόσληψης 35 πτυχιούχων σε δημόσιες υπηρεσίες έρευνας

 

 

ΑΣΕΠ 5Ε/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 38/19.07.2021
Η 5Ε/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση τριανταπέντε (35) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α.ΦΛΕΜΙΓΚ») – Ν.Π.Ι.Δ., στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)-Ν.Π.Δ.Δ. και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ) – Ν.Π.Ι.Δ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει

 

Αιτήσεις από 24 Αυγούστου 2021 έως 13 Σεπτεμβρίου 2021

 

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Ε/2021

– Πέντε (5) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» – Ν.Π.Ι.Δ.,

– Είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) – Ν.Π.Δ.Δ.,

– Έξι (6) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ) – Ν.Π.Ι.Δ.,

όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ

  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 24 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Α.Σ.Ε.Π.

 

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Ε/2021