ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 465 ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών

Προκήρυξη (Αριθμός 2Κ/2015) – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 3 – 14.05.2015
Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Υποβολή αιτήσεων από 03 Ιουνίου 2015 έως 17 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (465) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ: Εφαρμογή φορολογικής νομοθεσίας, έλεγχος για την ορθή εφαρμογή αυτής και είσπραξη των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού (Διασφάλιση και λήψη αναγκαστικών μέτρων).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 3 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαραίτητα γενικά και ειδικά προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α και Β της παρούσας, πρέπει:

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ́ της παρούσας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η Προκήρυξη (Αριθμός 2Κ/2015) – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 3 – 14.05.2015