Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο ΕΒΕ Θεσσαλονίκης

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο ΕΒΕ Θεσσαλονίκης

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.) αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη πέντε (5) ασκουμένων δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ε.Β.Ε.Θ.Το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης από 01.09.2018 έως 28.02.2019, με δικαίωμα παράτασης για έξι μήνες.

Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής κάθε ασκούμενου δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ.

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησής τους ορίζεται σε οκτώ ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι ασκούμενοι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΕΒΕΘ έως 14 Αυγούστου 2018

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση

Η σχετική ΚΥΑ

Αριθμ.: 58289 – ΦΕΚ B 2273 – 25.08.2014

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, σε πέντε (5) άτομα.

β) το χρονικό διάστημα άσκησης τους σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου δικηγόρου και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου και την 1η Μαρτίου κάθε έτους και

γ) τη μηνιαία αποζημίωση τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Ε.Β.Ε.Θ., εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Θ.
Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου και
γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται
στο Ε.Β.Ε.Θ. με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού του Ε.Β.Ε.Θ.
Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από το Τμήμα Λογιστηρίου, Ταμείου και Επιμελητείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.