Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (Αριθμ. 30186 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1610/10.05.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Μία (1) θέση υποψήφιου δικηγόρου, που θα πραγματοποιεί εφεξής την άσκησή του στη Νομική Υπηρεσία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης».

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής του σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου και αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν στις 15 Ιανουαρίου και 15 Ιουνίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή του στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις -πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος- και θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από την εταιρία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε» και θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και θα υποβάλλουν συνημμένα βιογραφικό σημείωμα. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μιας αιτήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση. Το ονοματεπώνυμο του επιλεγέντος ασκούμενου δικηγόρου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκουμένου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης του απασχολούμενου υποψηφίου δικηγόρου θα είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας. Η αμοιβή του ασκούμενου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2017
Οι Υπουργοί