Διατήρηση σε εθνικό επίπεδο των φυσικών τύπων οικοτόπων και ειδών

Διατήρηση σε εθνικό επίπεδο των φυσικών τύπων οικοτόπων και ειδών

και καθορισμός εθνικών στόχων διατήρησης

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/30339/982 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1375/07.04.2021
Καθορισμός εθνικών στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων και ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός – Στόχος

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός στόχων διατήρησης σε εθνικό επίπεδο για φυσικούς τύπους οικοτόπων και είδη (Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, αντίστοιχα) ενωσιακού ενδιαφέροντος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α ́ 60).
2. Στόχος είναι η διασφάλιση ή/και η επίτευξη της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης (ΙΚΔ) των φυσικών τύπων οικοτόπων και των ειδών των Παραρτημάτων Α και Β της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Πεδίο εφαρμογής είναι η χωρική κατανομή που παρουσιάζουν οι φυσικοί τύποι οικοτόπων και τα είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος των Παραρτημάτων Α και Β της παρούσας απόφασης σε όλη την επικράτεια της χώρας σύμφωνα με την Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).

2. Οι στόχοι διατήρησης της παρούσας απόφασης λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 47 του νόμου 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 92), καθώς και κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α ́ 209).

 
 

Άρθρο 3
Ορισμοί

1. Η κατάσταση διατήρησης ενός φυσικού τύπου οικοτόπου του Παραρτήματος Α της παρούσας απόφασης θεωρείται ικανοποιητική όταν:

α) η περιοχή της φυσικής κατανομής του και οι εκτάσεις που περιέχει μένουν σταθερές ή αυξάνονται,

β) η δομή και οι ειδικές λειτουργίες που απαιτούνται για την μακροπρόθεσμη συντήρησή του υφίστανται και είναι δυνατόν να συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό μέλλον και

γ) η κατάσταση της διατήρησης των χαρακτηριστικών ειδών κρίνεται ικανοποιητική.

2. Για τους φυσικούς τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Α της παρούσας απόφασης οι ποσοτικοί στόχοι διατήρησης σε εθνικό επίπεδο καθορίζονται ως προς την έκταση τους. Η έκταση που καταλαμβάνει ένας φυσικός τύπος οικοτόπου ορίζεται ως το σύνολο της επιφάνειας που καλύπτει στις περιοχές / θέσεις όπου εμφανίζεται, εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.

3. Η κατάσταση διατήρησης ενός είδους του Παραρτήματος Β της παρούσας απόφασης κρίνεται ως ικανοποιητική όταν:

α) τα δεδομένα τα σχετικά με την πορεία των πληθυσμών του οικείου είδους δείχνουν ότι το είδος αυτό εξακολουθεί και μπορεί να εξακολουθεί μακροπρόθεσμα να αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο των φυσικών οικοτόπων στους οποίους ανήκει,

β) η περιοχή της φυσικής κατανομής του είδους αυτού δεν φθίνει ούτε υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί κατά το προβλεπτό μέλλον και

γ) υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανόν να υπάρχει ένας οικότοπος σε επαρκή έκταση ώστε οι πληθυσμοί του είδους να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα.

4. Για τα είδη χλωρίδας και πανίδας του Παραρτήματος Β της παρούσης απόφασης οι ποσοτικοί στόχοι διατήρησης σε εθνικό επίπεδο καθορίζονται ως προς τρεις παραμέτρους:

α) το μέγεθος του πληθυσμού (ο οποίος ορίζεται ως αριθμός ατόμων ή έκταση),

β) την εξάπλωση (η περιοχή της φυσικής κατανομής του είδους σε κελιά παρουσίας),

γ) το ενδιαίτημα (η έκταση που καταλαμβάνει το είδος, οριζόμενη από βιοτικούς και αβιοτικούς χαρακτηριστικούς παράγοντες, στην οποία ενδιαιτάται το είδος σε οποιοδήποτε από τα στάδια του βιολογικού του κύκλου).

Άρθρο 4
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Α και Β που ακολουθούν.