Δικαιολογητικά για κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δημοτική Αστυνομία οικείου Δήμου

Η κάρτα μονίμου κατοίκου έχει ισχύ ενός έτους και ανανεώνεται μετά τη λήξη της κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και χωρίς ειδοποίηση.

Αντικατάσταση της κάρτας γίνεται σε περίπτωση αλλαγής του αρχικά δηλωθέντος οχήματος με ταυτόχρονη κατάθεση της παλαιάς κάρτας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Αντίγραφο συμβολαίου οικίας ή συμβολαίου ενοικίασης

 Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.τ.λ

 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας και τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι αληθή και ότι ο αιτών δεν διαθέτει θέση στάθμευσης εντός κτιρίου που βρίσκεται εντός της Ζώνης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ), συνοδευόμενα από τα αντίγραφα των Ε1 και Ε9.