Δήλωση εγγραφής δωρητού στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων

Δήλωση εγγραφής δωρητού στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων

Καθορισμός και εξειδίκευση του τρόπου και των τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με την εκδήλωση θετικής ή αρνητικής δήλωσης κάθε εν ζωή ατόμου ως προς την προσφορά οργάνων του για μεταμόσχευση.Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/76110/18 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4695/19.10.2018

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Κάθε ενήλικος πολίτης δύναται να εκφράσει τη βούλησή του για τη δωρεά ενός ή περισσοτέρων οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση, συμπληρώνοντας τη «ΔΗΛΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ» (Παράρτημα Ι), με την οποία εγγράφεται στο «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ», που είναι ένα και ενιαίο και τηρείται στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (Ε.Ο.Μ).

2. Η αφαίρεση των οργάνων και ιστών, που ο δωρητής του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΩΡΗΤΩΝ έχει δηλώσει, με ελεύθερη βούληση, ότι επιθυμεί να προσφέρει, λαμβάνει χώρα μόνο με την προϋπόθεση διάγνωσης εγκεφαλικού θανάτου και χωρίς να απαιτείται η συναίνεση της οικογένειάς του.

3. Τα όργανα και οι ιστοί για τα οποία ο δωρητής έχει εκφράσει τη βούλησή του να μην προσφέρει, αποκλείονται από τη διαδικασία δωρεάς.

4. Κάθε ενήλικος πολίτης δύναται να εκφράσει την αντίθεση του στη δωρεά οργάνων και ιστών συμπληρώνοντας τη «ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ» (Παράρτημα II). Με τη δήλωσή του αυτή εγγράφεται στο «ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΝΗΤΩΝ», το οποίο είναι ένα και ενιαίο και διατηρείται στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (Ε.Ο.Μ). Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο πολίτης διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο, δεν λαμβάνει χώρα δωρεά οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση.

5. Οι πολίτες που έχουν ενταχθεί είτε στο «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ» είτε στο «ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΝΗΤΩΝ», δύνανται να διαγραφούν από το αντίστοιχο μητρώο ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας τη «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ Ή ΑΡΝΗΤΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ» (Παράρτημα III).

6. Σε περίπτωση που ενήλικος πολίτης επέλθει σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου και διαπιστωθεί από τον Ε.Ο.Μ. ότι δεν είναι ενταγμένος είτε στο «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ» είτε στο «ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΝΗΤΩΝ» η απόφαση για την αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση, πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας.7. Οι δηλώσεις των παρ. 1,4 και 5 της παρούσας υποβάλλονται στον ΕΟΜ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή με κάθε τρόπο που να διασφαλίζεται το γνήσιο της υπογραφής του πολίτη. Στους τρόπους αυτούς περιλαμβάνονται:

– Αυτοπροσώπως στην έδρα του Ε.Ο.Μ.

– Με συστημένη επιστολή του πολίτη προς τον Ε.Ο.Μ., που περιέχει τη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια ή δημοτική αρχή.

– Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Μ. και χρήσης των διαπιστευτηρίων του TAXISNET (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης) για την ταυτοποίηση των στοιχείων του πολίτη.

– Με κάθε άλλο τρόπο που ανακοινώνεται από τον Ε.Ο.Μ.

8. Με την εγγραφή ενός πολίτη στο «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ», εκδίδεται από τον Ε.Ο.Μ «ΚΑΡΤΑ ΔΟΤΗ», την οποία παραλαμβάνει ο πολίτης είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως από την έδρα του Ε.Ο.Μ. Η μορφή και το περιεχόμενο της κάρτας καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Μ. Σε περίπτωση απώλειας, η Κάρτα Δότη αντικαθίσταται κατόπιν επικοινωνίας του πολίτη με τον Ε.Ο.Μ., και υποβολή αιτήματος αντικατάστασης. Η έλλειψη Κάρτας Δότη, δεν συνεπάγεται διαγραφή από το «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ».
Η διαγραφή πραγματοποιείται μόνο με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ.5 της παρούσης.

9. Τόσο το «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ» όσο και το «ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΝΗΤΩΝ», τηρούνται αποκλειστικά υπό την ευθύνη του Ε.Ο.Μ, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των δύο Μητρώων γίνεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η αξιοποίηση των δύο Μητρώων πραγματοποιείται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του οργανισμού και ειδικότερα στο συντονισμό της μεταμοσχευτικής διαδικασίας οργάνων και ιστών.

10. Το «ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ» που είχε δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2737/1999 παύει να υφίσταται. Ο Ε.Ο.Μ θα πρέπει να ενημερώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο αυτό, ώστε εφόσον επιθυμούν, να ενταχθούν στο «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ Ή ΑΡΝΗΤΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ