Προσλήψεις στον δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας

Προσλήψεις στον δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας

Πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων γνώσεωνΘέματα

α) Οικονομίας , Προγραμματισμού , Ανάπτυξης και Οργάνωσης: Την μελέτη , τον σχεδιασμό την εισήγηση και την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων , την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.

β) Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας : Σχεδιασμός επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου, προώθηση εφαρμογής προγραμμάτων και ενεργειών για την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής.

γ) Πολιτισμού: Σχεδιασμός πολιτικών , προγραμμάτων στον τομέα πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο , όπου περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως: την διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων την προστασία μουσείων, μνημείων καθώς και αρχαιολογικών και, ιστορικών χώρων της περιοχής, την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους:

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

3. Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής

4. Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού του Α΄ μέρους του ν. 3584/2007 ειδικότερα:

– Να είναι Έλληνες πολίτες ή Πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος)

– Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα

– Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, , να έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο για την πρόσληψη στην παραπάνω θέση (ποινικό μητρώο)

– Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους

– Για του άνδρες : να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα.

5. Να έχουν επαρκείς γνώσεις σε θέματα α) Οικονομίας , Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης β) οργάνωσης του γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, και γ) σε θέματα πολιτισμού .

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Η επιλογή θα γίνει από το κ. Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 άρθ. 163 του Ν. 3584/07).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου (Δ/νση: 10ης Ιουνίου 28, ΔΙΣΤΟΜΟ 32005) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι κ.κ. Καρβούνη Μορφία και Μπαντούνας Σταύρος (τηλ: 2267350106).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας .