Δήμος Σκύδρας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Σκύδρας προκηρύσσει την πλήρωση έξι (6) θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-15.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Σκύδρας από τις 15/7/2014 μέχρι και τις 31/7/2014, στον υπεύθυνο γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γαλλιό Εμμανουήλ (Εθν. Αντίστασης 20 Τηλέφωνο : 2381351876), συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2.- Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. οικ. έτους 2014 και αν δεν υπάρχει 2013
3.- Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
4.- Βεβαίωση εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου
5.- Βεβαίωση προϋπηρεσίας καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου σε
Σχολεία

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΤ8ΣΟΞΘ9-8ΛΘ/document