Διόρθωση Επωνύμου, Πατρωνύμου, Μητρωνύμου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Μετά το άρθρο 94 παρ.6 του ν.3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης») τροποποιείται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και αποδίδονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών πρόσθετες αρμοδιότητες στους Δήμους. Το τροποποιημένο άρθρο 75 ΙΙ παρ.26 του ν.3463/2006, όπως ισχύει σήμερα, ορίζει ότι η αρμοδιότητα για «πρόσληψη, αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρώνυμου και μητρωνύμου» ανήκει πλέον (από 01-01-2011) στους Δήμους

——– Σχετική νομοθεσία ——

Αριθ. Φ.42301/12167 – ΦΕΚ Β 608/12-7-1995

Προϋποθέσεις και τρόπος πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης πατρωνύμου και μητρωνύμου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

‘Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. Του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2573/1953 “Περί αλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου”, όπως συμπληρώθηκε με την παραγ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2130/1 993 (ΦΕΚ 62Α’) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 2307/ 1995 (ΦΕΚ 113Α’).

β. Του Νόμου 1329/1983 “Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα… καθώς και μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο” .

γ. Την αριθ. 33006/13.7.1994 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών
(ΦΕΚ 550 Β’).

δ. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης πατρωνύμου και
μητρωνύμου, ως ακολούθως:

Α. Πρόσληψη Επωνύμου:

1. Σε περίπτωση που σε πρόσωπο αγνώστων γονέων δεν έχει δοθεί επώνυμο από το ληξίαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας “περί ληξιαρχικών πράξεων”, ο νομάρχης, με απόφασή του, δίδει σ` αυτό επώνυμο. Η απόφαση του νομάρχη δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση, επι οκτώ (8) πλήρεις ημέρες, στο συνηθισμένο τόπο δημοσιεύσεων του καταστήμστος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του καταστήματος του δήμου ή της κοινότητας, όπου διαμένει το άγνωστον γονέων πρόσωπο. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσονται αποδεικτικά, τα οποία φυλάσσονται στο σχετικό φάκελλο. Μέσα στην οκταήμερη αυτή ανστρεπτική προθεσμίο όποιος τυχόν φέρει το ίδιο επώνυμο με εκείνο που δόθηκε στο αγνώστων γονέων πρόσωπο, δικαιούται να υποβάλει ένσταση στο νομάρχη, εκθέτοντας τους λόγαυς για τους οποιους δεν επιθυμεί να φέρει το πρόσωπο αυτό το ίδιο με το δικό του επώνυμο. Ο νομάρχης αποφαίνεται, οριστικά, επί της ενστάσεως, αποδεχόμενος ή απορρίπτων αυτή. Μετά την πάροδο άπρακτης της οκταήμερης προθεσμίας ή σε περίπτωση απόρριψης των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν, ο νομάρχης προβαίνει στις περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τα οριζάμενα στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Β`.

2. Κάθε ενήλικας`Ελληνας πολίτης, άντρας ή γυναίκα, δύναται με έγγραφη δήλωσή του προς το νομάρχη, που δεν υπόκειται σε ανάκληση αφότου κατατεθεί, να εκφράσει τη βούλησή του, όπως δοθεί το επώνυμό του ή και το κύριο όνομά του, ως πατρώνυμο ή μητρώνυμο, σε ορισμένο πρόσωπο αγνώστων γονέων. Για την αποδοχή ή μη της δήλωσης, ο νομάρχης εκδιδει σχετική απόφαση. Σε περίπτωση της δήλωσης ακολουθούν οι ενέργειες που ορίζονται στην παρ. 2 του Κεφαλαίου Β`.

Β` Πρόσληψη Πατρωνύμου – Μητρωνύμου κλπ.

1. Ο νομάρχης με απόφασή του, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων προσώπων ή κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία επ` αυτών:

α) Δίνει πατρώνυμο, μητρώνυμο και οικογενειακό επώνυμο μητέρας σε πρόσωπα αγνώστων γονέων.

β) Δίνει πατρώνυμο σε πρόσωπα που έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους.

2. Ο νομάρχης κοινοποιεί την προβλεπόμενη από την παρ. 1 απόφαση αυτού στις αρχές που τηρούν δημοτολόγιο και μητρώο αρρένων για την προσθήκη σ` αυτά των αναφερόμενων στην απόφαση συμπληρωματικών στοιχείων του ονόματός του χωρίς γάμο των γονέων του γεννηθέντος ή αγνώστων γονέων προσώπου. Επίσης την απόφασή του αυτή την κοινοποιεί στην Εισαγγελία, στο γραφείο ποινικού μητρώου του οικείου Πρωτοδικείου, καθώς και σ` αυτόν που με αίτησή του ζήτησε την προσθήκη των ανωτέρω στοιχείων.

Γ` Αλλαγή επωνύμου

1. Για την αλλαγή επωνύμου υποβάλλεται στο νομάρχη αίτηση του ενδιαφερόμενου ή των γονέων του ή του γονέα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή του επιτρόπου στην οποίο πρέπει να ορίζεται λεπτομερώς, ο σκοπός για τον οποίο επιδιώκεται η μεταβολή και να δηλώνεται το επώνυμο του οποίου ζητείται η πρόσληψη. Η αίτηση αυτή απευθύνεται στο νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, στο μητρώο αρρένων ή δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος.
Η ανωτέρω αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται και με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό περί εγγραφής του προσώπου που αφορά η αίτηση στο μητρώο αρρένων ή δημοτολόγιο, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος, το έτος γέννησης και η οικογενειακή κατάσταση αυτού.

β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

γ) Βεβαίωση του οικείου Εισαγγελέα, από την οποίο να προκύπτει ότι ο ζητών τη μεταβολή δεν διώκεται για κάποια αξιόποινη πράξη.

δ) Πιστοποιητικό, περί της στρατολογικής κατάστασης, προκειμένου για άνδρες.

ε) Γραμμάτιο καταθέσεως, στο Δημόσιο Ταμείο του νόμιμου τέλους αλλαγής επωνύμου (άρθρο 18 παρ. 2 δ Ν. 12/1975).

2. Ο νομάρχης παραγγέλλει, με δαπάνη του ενδιαφερόμενου, τη δημοσίευση περίληψης της αίτησης αλλαγής επωνύμου σε μία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται ατην πρωτεύουσα ή την περιφέρεια του νομού, ή γειτονικού νομού.

Η περίληψη πρέπει να περιέχει ακριβή σημείωση περί του ονόματος, επαγγέλματος, τόπου και έτους γέννησης και κστοικίας του ενδιαφερόμενου, περί του επωνύμου, η απόκτηση του οποίου επιδιώκεται, ως και πρόσκληση σε κάθε αντιτιθέμενο στη ζητούμενη αλλαγή, όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της δημοσιεύσεως, υποβάλει στο νομάρχη τις αντιρρήσεις του.

3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, ο νομάρχης εκδίδει αιτιαλογημένη απόφαση με την οποίο αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Με την ίδια απόφαση, ο νομάρχης αποφαίνεται συγχρόνως και επί των αντιρρήσεων που τυχόν έχουν υποβληθεί κατά της ζητούμενης αλλαγής. Η απόφαση του νομάρχη με την οποία αποδέχεται τη ζητηθείσα αλλαγή επωνύμου, κοινοπαιείται στις αρχές που τηρούν δημοτολόγιο και μητρώο αρρένων, στο γραφείο ποινικού μητρώου του οικείου Πρωτοδικείου, στην Εισαγγελία και Αστυνομικές Αρχές του τόπου γεννήσεως και κατοικίος του ενδιαφερόμενου και στον ενδιαφερόμενο για να την προσκομίοει στην Αστυνομική Αρχή του τόπου της κατοικίας του, κατά την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας.

4. Με την ίδια απόφαση του νομάρχη επέρχεται αυτοδίκαια η αλλαγή επωνύμου στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) Της συζύγου που με τις διατάξεις του άρθρου 1388 του Αστικού Κώδικα που ίσχυαν προ του νόμου 1329/ 1983 έχει το επώνυμο του συζύγου της.

β) Των υπό γονική μέριμνα τελούντων ανήλικων τέκνων που έχουν το επώνυμο του πατέρα, είτε βάσει της καταργηθείσας διάταξης του άρθρου 1493 του Αστικού Κώδικα, είτε βάσει της παρ. 3 του άρθρου 1505 του αυτού Κώδικα, όταν η αλλαγή αφορά το επώνυμο του πατέρα.

γ) Των υπό γονική μέριμνα τελούντων ανήλικων τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους, όταν επέρχεται αλλαγή επωνύμου της
μητέρας.

δ) Των υπό γονική μέριμνα τελούντων ανήλικων τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους, των οποίων έγινε εκούσια ή δικαστική
αναγνώριση και στο μητρικό τους επώνυμο, έχει προστεθεί το πατρικό επώνυμο, σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 1 506 του Αστικού Κώδικα, όταν επέρχεται αλλαγή επωνύμου του πατέρα ή της μητέρας.

5. Σε περίπτωση αλλαγής επωνύμου ενός των γονέων και εφόσον το επώνυμο των τέκνων τους έχει προσδιορισθεί με κοινή δήλωσή τους, μεταβαλή του επωνύμου, των υπό γονική μέριμνα τελούντων ανήλικων τέκνων, επέρχεται με την αυτή απόφαση, μόνον εάν συναινεί και ο αλλος γονέας.

6. Η αριθ. 78810/18.1 2.1984 (ΦΕΚ 14/14.1 .1985 τ.Β`) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καταργείται.

Η παρούσα απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

————————————————-

Αριθ.Φ.91400/2961 – ΦΕΚ Β`193 28.2.2001

Προϋποθέσεις και τρόπος πρόσληψης επωνύμου πατέρα και επωνύμου μητέρας σε πρόσωπα αγνώστων γονέων και πρόσληψης επωνύμου πατέρα σε πρόσωπα που έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2573/1953 “περί αλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρώνυμου και μητρωνύμου” όπως συμπληρώθηκε με την παραγ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α`) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 2307/1995
(ΦΕΚ 113 Α`).

β) Την αριθ. Φ. 42301/12167/28.6.1995 (ΦΕΚ 608 Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση του Ν.Δ. 2573/1953, όπως συμπληρώθηκε και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε και αναφέρεται στις προϋποθέσεις και τον τρόπο πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης πατρώνυμου και μητρωνύμου.

γ) Την 8200/0-441210/17.7.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (Β` 879) με την οποία έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές στα δελτία ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών, ώστε αυτά να είναι σύμφωνα με την αριθ. 510/17/15.5.2000 απόφαση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

δ) Την ανάγκη ύπαρξης επωνύμου πατέρα και επωνύμου μητέρας, σε πρόσωπα αγνώστων γονέων και επωνύμου πατέρα σε πρόσωπα, που έχουν
γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

ε) Την 11187/12.5.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Κων/νο Καϊσερλή” (ΦΕΚ 630 Β`).

στ) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της πρόσληψης επωνύμου πατέρα και επωνύμου μητέρας, σε πρόσωπα
αγνώστων γονέων και σε πρόσωπα εκτός γάμου γονέων γεννηθέντα ως ακολούθως:

1. Ο Νομάρχης στην Περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο Δήμος ή η Κοινότητα, στο μητρώο αρρένων ή δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος, με απόφασή του και ελεύθερη κρίση του μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου ή κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε γονική μέριμνα ή επιτροπεία επ` αυτού:

α) Δίνει επώνυμο πατέρα και επώνυμο μητέρας σε πρόσωπα αγνώστων γονέων.

β) Δίνει επώνυμο πατέρα σε πρόσωπα που έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους.

Η απόφαση του νομάρχη δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση επί οκτώ (8) πλήρεις ημέρες στο συνηθισμένο τόπο δημοσιεύσεων του Νομαρχιακού καταστήματος και του καταστήματος του Δήμου ή της Κοινότητας όπου διαμένει το αγνώστων γονέων πρόσωπο ή το πρόσωπο που έχει γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσονται αποδεικτικά, τα οποία φυλάσσονται στο σχετικό φάκελο.

Μέσα στην οκταήμερη αυτή ανατρεπτική προθεσμία, όποιος τυχόν φέρει το ίδιο επώνυμο με εκείνο το επώνυμο πατέρα ή μητέρας που δόθηκε στο
αγνώστων γονέων πρόσωπο ή με το επώνυμο πατέρα που δόθηκε στο πρόσωπο που έχει γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του, δικαιούται να υποβάλει
ένσταση στο Νομάρχη, εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί να φέρει το πρόσωπο αυτό το ίδιο με το δικό του επώνυμο ως επώνυμο πατέρα ή μητέρας.

Μετά την πάροδο άπρακτης της οκταήμερης προθεσμίας ή σε περίπτωση απόρριψης των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν, ο Νομάρχης εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση.
Με την ίδια απόφαση, ο Νομάρχης αποφαίνεται συγχρόνως και επί των αντιρρήσεων που τυχόν έχουν υποβληθεί κατά της ζητούμενης πρόσληψης, επωνύμου πατέρα ή μητέρας.

2. Η αιτιολογημένη απόφαση αποδοχής του αιτήματος πρόσληψης επωνύμου πατέρα και επωνύμου μητέρας από πρόσωπα αγνώστων γονέων ή χωρίς γάμο των γονέων τους γεννηθέντα, κοινοποιείται στις αρχές που τηρούν δημοτολόγιο και μητρώο αρρένων για την προσθήκη σ` αυτά των αναφερομένων στην εν λόγω απόφαση συμπληρωματικών στοιχείων.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται επίσης στην εισαγγελία, στο γραφείο ποινικού μητρώου του οικείου Πρωτοδικείου, καθώς και σ` αυτόν που με αίτησή του ζήτησε την προσθήκη των ανωτέρω στοιχείων.

Με την απόφαση αυτή συμπληρώνεται η αριθ. Φ. 42301/12167/28.6.1995 (ΦΕΚ 608 Β) ομοία απόφασή μας, η οποία εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση του Ν.Δ. 2573/ 1953 όπως ισχύει έως σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2001

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝ. ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ