Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα (3) τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

3 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης λίθου.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο Χίου, Τ.Κ. 82131 – Χίος, υπ’ όψιν κ. Μαρίας Μιχελινάκη (τηλ. επικοινωνίας: 22710 – 44238, 44738, 44650),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στον διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 11-04-2018 έως 17-04-2018).

 

 

Πρόσληψη δύο (2) ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προµαχώνα Α έως και προµαχώνα Γ)» του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προµαχώνα Α έως και προµαχώνα Γ)» που υλοποιείται µε τη µέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως τρεις (3) µήνες.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήµου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο Χίου, Τ.Κ. 82131 – Χίος, υπ’ όψιν κ. Μαρίας Μιχελινάκη (τηλ. επικοινωνίας: 22710 – 44238, 44738, 44650), εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στον διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

(Υποβολή αιτήσεων από Πέµπτη 11-05-2017 έως και Τετάρτη 17-05-2017).