Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Πρόσληψη, επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Δήλου» του έργου «Δήλος–ανοικτόμουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο», που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του έργου.

Επισημαίνεται ότι το προσωπικό με έδρα τη Δήλο, ήτοι οι ειδικότητες ΔΕ Εργοδηγών, ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων και ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών, θα προσληφθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου 2019.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ    ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 ΔΗΛΟΣ/ΑΘΗΝΑ

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Με εξειδίκευση στην αναστήλωση και προστασία μνημείων 1 ΔΗΛΟΣ/ΑΘΗΝΑ

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Με εξειδίκευση στη συντήρηση και αποκατάσταση νεώτερων μνημείων και σε σύγχρονες κατασκευές 1 ΔΗΛΟΣ/ΑΘΗΝΑ

ΤΕ Λογιστών (ΤΕ Διοικητικού / Λογιστικού) Με εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους ή έργων που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας 2 ΑΘΗΝΑ

ΔΕ Εργοδηγών (Τεχνικών Ειδικότητας Δομικών Έργων/Τεχνικών Κατασκευών) 1 ΔΗΛΟΣ

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χωματουργικών και Ανυψωτικών) 1 ΔΗΛΟΣ

ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους της ειδικότητας ΥΕ Εξειδικευμένων εργατών 3 ΔΗΛΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στις ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, 105 55, Αθήνα,

εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, ήτοι από 07.08.2019

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα) ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αριθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προκήρυξη