Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών «Στερέωσης, Αποκατάστασης, Ανάδειξης καθώς και διαμόρφωσης και ευπρεπισμού του Κάστρου Ακροκορίνθου», ως ακολούθως:ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ Αρχαιολόγος 1 2 μήνες Κάστρο ΑκροκορίνθουΈδρα της ΕΦΑΚΟΡ στην Αρχαία Κόρινθο

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Ομάδα Β’) και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων 1 2 μήνες Κάστρο Ακροκορίνθου – Εργαστήριο Συντήρησης στην έδρα της ΕΦΑΚΟΡ στην Αρχαία Κόρινθο

ΔΕ Ειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες/τριες 1 2 μήνες Κάστρο Ακροκορίνθου

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 2 2 μήνες Κάστρο Ακροκορίνθου

Αντικείμενο Απασχόλησης

Αρχαιολόγος Επίβλεψη αρχαιολογικών εργασιών πεδίου, συντονισμός εργασιών σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο του έργου (ανασκαφική διερεύνηση, αποχωματώσεις κλπ), επιστημονική τεκμηρίωση (παραγωγή κειμένων, φωτογραφιών, μελέτη, καταγραφή, τήρηση ημερολογίου και τεκμηρίωση των ανασκαφικών ευρημάτων κλπ)

Συντηρητής (Ομάδα Β’) Μελέτη, συντήρηση τοιχογραφιών από ναούς και κτίρια εντός του Κάστρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση:

ΕΦ.Α. Κορινθίας, Αρχαία Κόρινθος 20007 υπόψη: κας Μαριάννας Ιατράκη (τηλ. επικοινωνίας: 2741032630)

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 04-10-2018 έως 10-10-2018).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προκήρυξη