Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς

Αριθμ. 2005 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2932/10.06.2022
Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ,
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς

1. Συστήνουμε Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών, προς τον σκοπό της συστηματικής παρακολούθησης και εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, που δημιουργήθηκε με τον νόμο 4830/2021 (Α’ 169) για την προστασία των ζώων συντροφιάς και την εξασφάλιση της ευζωίας τους, καθώς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων. Η Ειδική Γραμματεία του πρώτου εδαφίου υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.

2. Στην Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς υπάγεται το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως έχει μεταφερθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 (Α’ 100), με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων και προσωπικού του ανωτέρω Τμήματος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 32195/19.5.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών» (Β’ 2655).

3. Της Ειδικής Γραμματείας προΐσταται με τριετή θητεία μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.