Όροι και συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στους δήμους

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α ́ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών (Εγκύκλιος 24/2017 ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 7ΧΕΡ465ΧΘ7-Υ5Κ)

Κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.2738/1999 και του άρθρου 18 παρ.13 του ν.3731/2008 υπεγράφη η από 2 Αυγούστου 2017 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ – ΟΤΑ), με την οποία ρυθμίζονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α ́ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών.

Η εν λόγω σύμβαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2945/Β/29-8-2017) και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ : ΩΙΕΕ465ΧΘ7-ΔΣ6), ισχύει δε από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 29-8-2017. Η εν λόγω συλλογική σύμβαση εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στην δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όπως προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων-Μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Για την εφαρμογή της απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου-Μέλους της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ότι οι εργαζόμενοι είναι Μέλη του, καθώς και βεβαίωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας.

Με τη νέα Ειδική Συλλογική Σύμβαση και ειδικότερα με το άρθρο 2 αυτής, ουσιαστικά κωδικοποιούνται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων Ε.Σ.Σ.Ε. των ετών 2002 και 2009, ενώ προβλέπεται η υπαγωγή επιπλέον κατηγοριών προσωπικού στο πεδίο εφαρμογής της.

Συγκεκριμένα:
1. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των όρων εργασίας όσων απασχολούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στην προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση, πράσινα σημεία και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση Στερεών Αποβλήτων, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους απασχόλησης χορηγείται πέντε (5) ημέρες επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο και ορίζεται η εβδομαδιαία απασχόλησή τους σε τριάντα δύο (32) ώρες, χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή.

2. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο :

στην αποκομιδή, συγκομιδή, επιστασία και μεταφορά απορριμμάτων
στην ταφή και εκταφή νεκρών
στην ασφαλτόστρωση
στην αποχέτευση
στα αφοδευτήρια
στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών
σε οικοδομικές εργασίες
στην ύδρευση
στους υδραυλικούς γενικά
στις εργασίες πρασίνου
στις εργασίες συντήρησης του εναέριου Δημοτικού Ηλεκτρικού Δικτύου Φωτισμού
στους ψυκτικούς
στα δημοτικά σφαγεία
στους οδηγούς ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων καθώς και στους οδηγούς των Λεωφορείων
στους τοποθετητές κεραμικών σκεπών

μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης χορηγείται τρεις (3) ημέρες επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο και ορίζεται η εβδομαδιαία απασχόλησή τους σε τριάντα δύο (32) ώρες, χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή.

Σημειώνεται ότι και στις δύο ανωτέρω (1) και (2) περιπτώσεις δεν απαριθμούνται περιοριστικά οι ειδικότητες των εργαζομένων που τυγχάνουν εφαρμογής των εν λόγω ευνοϊκών ρυθμίσεων, αλλά γίνεται ενδεικτική αναφορά αυτών. Ωστόσο, ενδεχόμενη υπαγωγή στις διατάξεις της νέας Ε.Σ.Σ.Ε. και ειδικοτήτων, πέραν των ενδεικτικώς αναφερόμενων στην Ε.Σ.Σ.Ε., πρέπει να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή και σε κάθε περίπτωση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σύμβαση (απασχόληση αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε συγκεκριμένους χώρους και τομείς), προκειμένου αφενός να εξασφαλίζεται η ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων και αφετέρου να αποφεύγονται φαινόμενα καταχρηστικής εφαρμογής της σύμβασης.

  

 

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι με τη νέα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας διευκρινίζεται το θέμα των αποδοχών των συνδικαλιστικών αδειών.

Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 αυτής, προστίθεται, στο τέλος του άρθρου 7 της από 31 Ιουλίου 2009 Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους υπαλλήλους των ΟΤΑ Α ́ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών (αριθμ.:48558/3-8-2009 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ΦΕΚ 1632/Β/6-8-2009), διευκρινιστικά η φράση «Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα συνδικαλιστικές άδειες είναι αμειβόμενες και ο εργοδότης βαρύνεται με την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών».

ΣχετικάΕπίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας υπαλλήλων ΟΤΑ

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε.) ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πρόκειται για την επέκταση της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) για το μόνιμου προσωπικό που είχε υπογραφεί μεταξύ ΠΟΕ-ΟΤΑ και υπουργείου Εσωτερικών. Η επέκταση αφορά τις ειδικότητες που είχαν μείνει εκτός της πρώτης ΕΣΣΕ.

Ειδικότερα:

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2018

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που απασχολείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α.), όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων-Μελών της πιο πάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Για την εφαρμογή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου-Μέλους της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α., ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του καθώς και βεβαίωση της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας. Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος υποχρεωτικά.

Άρθρο 2

1.Στο πλαίσιο της βελτίωσης των όρων εργασίας όσων απασχολούνται στον Τομέα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α., Π.Υ.Σ. 49/2015), στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στην προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση, πράσινα σημεία και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση Στερεών Αποβλήτων ήτοι ενδεικτικά, εργαζόμενοι στους χώρους υγειονομικής ταφής, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους απασχόλησης χορηγείται πέντε (5) ημέρες επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο.

2.Στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο:

α. Στην αποκομιδή, συγκομιδή, επιστασία και μεταφορά απορριμμάτων ήτοι ενδεικτικά, Οδηγοί Απορριμματοφόρων, Χειριστές Μηχανημάτων Έργου και Μηχανικών Σαρώθρων, εργάτες συγκομιδής, αποκομιδής, οδοκαθαριστές, Επιστάτες και Επόπτες Καθαριότητας.

β. Στην ταφή και εκταφή νεκρών ήτοι ενδεικτικά, εργάτες που απασχολούνται με την ταφή και την εκταφή νεκρών, οι εργάτες καθαριότητας των Κοιμητηρίων καθώς και οι καθαριστές οστών.

γ. Στην Ασφαλτόστρωση ήτοι ενδεικτικά, Τεχνίτες, Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων, Χειριστές Μηχανημάτων Έργων και εργάτες που απασχολούνται με την ασφαλτόστρωση των οδών, τη συντήρηση, την οδοσήμανση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου κ.λπ. χώρων.

δ. Στην Αποχέτευση ήτοι ενδεικτικά, Τεχνίτες, Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων, Χειριστές Μηχανημάτων Έργων και Εργάτες που απασχολούνται σε κάθε είδους εργασίες κατασκευής, συντήρησης και επισκευής και εποπτείας του δικτύου Αποχέτευσης και Βιολογικού καθαρισμού.

ε. Στα αφοδευτήρια ήτοι ενδεικτικά, Εργάτες, καθαρίστριες κ.λπ. που απασχολούνται στις τουαλέτες κοινοχρήστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων.

στ. Στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών ήτοι ενδεικτικά, Τεχνίτες και Εργάτες που απασχολούνται με την επισκευή, συντήρηση, πλύση κ.λπ. των απορριμματοφόρων, των πλυντηρίων κάδων και των υπολοίπων οχημάτων καθώς και με την επισκευή, συντήρηση και το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων.

ζ. Σε οικοδομικές εργασίες ήτοι ενδεικτικά, Μαραγκοί, Ξυλουργοί, Κτίστες, Κονιαστές, Υδροχρωματιστές, Ελαιοχρωματιστές, Μαρμαρογλύπτες, Σιδεράδες, Πλακοστρωτές γενικά, Υδραυλικοί γενικά, Ηλεκτρολόγοι στη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων των Ο.Τ.Α., τοποθετητές γυψοσανίδων, μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι κόπτες και τοποθετητές πλακιδίων, οι εργάτες και τεχνίτες στη ρίψη του Μπετόν-Αρμέ καθώς και οι χειριστές κομπρεσέρ.

η. Στους εργαζόμενους που απασχολούνται ως ψεκαστές και απολυμαντές χώρων.

θ. Στην Ύδρευση ήτοι ενδεικτικά, Τεχνίτες και Εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης. ι. Στους υδραυλικούς γενικά, κ. Στις εργασίες πρασίνου γενικά ήτοι ενδεικτικά, εργάτες πράσινου και οι Δενδροκηπουροί-Δενδροκόμοι, Κηπουροί-Ανθοκόμοι που απασχολούνται γενικά στην κατασκευή και συντήρηση των χώρων πρασίνου καθώς και οι χειριστές γεωργικών ελκυστήρων.

λ. Στις εργασίες συντήρησης του εναέριου Δημοτικού Ηλεκτρικού Δικτύου Φωτισμού ήτοι ενδεικτικά, εναερίτες ηλεκτρολόγοι. μ. Στους ψυκτικούς.

ν. Στα Δημοτικά Σφαγεία ήτοι ενδεικτικά, σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών.

ξ. Στους Οδηγούς Ανοιχτών Φορτηγών και Βαρέων Φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων καθώς και στους οδηγούς Λεωφορείων.

ο. Στους τοποθετητές κεραμικών σκεπών ήτοι ενδεικτικά, εργάτες και τεχνίτες που απασχολούνται στην τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση των κεραμικών σκεπών.

π. Στους εργαζόμενους που απασχολούνται με την περισυλλογή και μεταφορά Αδέσποτων Ζώων.

ρ. Στους Μάγειρες σε κουζίνες μαζικής εστίασης, μετά την συμπλήρωση τριών (3) ετών απασχόλησης χορηγείται επιπλέον κανονική άδεια τριών (3) ημερών το χρόνο.

3.Η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων των προηγούμενων περιπτώσεων 1 και 2 ορίζεται σε τριάντα δύο (32) ώρες χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή.

4.Οι Ο.Τ.Α. που απασχολούν εργαζόμενες είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυχτερινή βάρδια. Σε οποιαδήποτε στιγμή της εγκυμοσύνης και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να μετακινείται σε θέση ημερήσιας απασχόλησης.

Άρθρο 3
Ισχύς-Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2738/1999, όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και θα καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο.

Η από 2 Αυγούστου 2017 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), (ΦΕΚ 2945/Β729.8.2017) που αφορά στη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών καταργείται.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

 

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2018

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που απασχολείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α.), όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων-Μελών της πιο πάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Για την εφαρμογή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου-Μέλους της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α., ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του καθώς και βεβαίωση της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας.

Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος υποχρεωτικά.

Άρθρο 2
Διευκολύνσεις Συνδικαλιστών

Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και τους Αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είναι Μέλη της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α., στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Την ίδια υποχρέωση έχει για τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκτελεστικής Επιτροπής και τους Αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α.) στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Α.Δ.Ε.Δ.Υ).

Άρθρο 3
Άδειες Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρους και Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μελών της Π.Ο.Ε.Ο.ΤΑ., χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) ημέρες τον μήνα αν τα μέλη τους είναι πεντακόσια (500) και πάνω και ως τρεις (3) ημέρες, αν είναι λιγότερα.

Άρθρο 4
Άδειες Μελών Γενικού Συμβουλίου

Στα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ημερών τον μήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στις ημέρες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5
Άδειες Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής

Στα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

Άρθρο 6
Άδειες Αντιπροσώπων

Στους Αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι μέλη της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των Συνεδρίων της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν.

Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους Αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α.) για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

Άρθρο 7
Αποδοχές-Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) άδειες είναι αμειβόμενες και ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) βαρύνεται με την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών.

Άρθρο 8
Τμηματική χορήγηση των αδειών

Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) άδειες χορηγούνται υποχρεωτικά κατόπιν αιτήσεως του συνδικαλιστή και τμηματικά σε ώρες απουσίας. Για τον υπολογισμό του συνολικού δικαιούμενου αριθμού ωρών άδειας στην περίπτωση αυτή, οι ημέρες της δικαιούμενης άδειας μετατρέπονται σε μηνιαίες ώρες εργασίας, βάσει του ισχύοντος ωραρίου εργασίας έκαστου συνδικαλιστή.

Άρθρο 9
Διαδικασία Χορήγησης

Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) είναι υποχρεωμένος να χορηγεί οπωσδήποτε την άδεια που ζητείται από τον συνδικαλιστή μέσα στα πλαίσια του αριθμού των ημερών ή ωρών που η παρούσα προσδιορίζει ως ανώτατο όριο.

Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφόσον το γνωρίζει, να υποβάλλει έγκαιρα στην υπηρεσία του αίτηση-δήλωση με την οποία θα την ενημερώνει για τις συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες που πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστικούς λόγους.

Η εν λόγω αίτηση-δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε έλεγχο και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την παρούσα, αλλά έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα.

Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές θα πρέπει να ενημερώνει όσο είναι δυνατό πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για τη απουσία του.

Στις περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών η απουσία θα πρέπει να καλυφθεί εκ των υστέρων με τη σχετική αίτηση-δήλωση.

Η Διοίκηση-Εργοδότης (Ο.Τ.Α.) δεν δικαιούται να περικόψει τις ζητούμενες ημέρες ή ώρες άδειας όταν ευρίσκονται εντός των ορίων, που θέτει η παρούσα.

Η λήψη των ως άνω αδειών δεν είναι υποχρεωτική για τον συνδικαλιστή, ο οποίος μπορεί να επιλέξει σε κάθε περίπτωση, εάν και πότε θα κάνει χρήση των ημερών ή ωρών αυτών εντός έκαστου μήνα. Αντίστοιχα, συνδικαλιστές με πλήρη απαλλαγή από τα καθήκοντα τους, δεν υποχρεούνται να λάβουν την ως άνω απαλλαγή, αλλά δύνανται να απουσιάζουν από την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους, όταν και όπως κατά τα ανωτέρω, επιλέξουν. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται δικαίωμα στην Διοίκηση-Εργοδότη (Ο.Τ.Α.) να αρνηθεί τις παρεχόμενες εκ μέρους του συνδικαλιστή υπηρεσίες, επικαλούμενη διατάξεις της παρούσας.

Ομοίως απαγορεύεται κάθε δυσμενής υπηρεσιακή ενέργεια εις βάρος συνδικαλιστών, εξ αφορμής ή με επίκληση των δικαιούμενων ημερών συνδικαλιστικής άδειας.

Άρθρο 10
Γενική Ρύθμιση

Ευνοϊκότερες με Νόμο ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ.

Άρθρο 11
Ισχύς Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2738/1999 όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και θα καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο.

Η από 31 Ιουλίου 2009 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), (ΦΕΚ 1632/Β7682009) που αφορά στους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών καταργείται.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

 

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2018

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που απασχολείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των ΣυλλόγωνΜελών που ανήκουν μόνο στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α.), όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο των ΣυλλόγωνΜελών της πιο πάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Για την εφαρμογή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του ΣυλλόγουΜέλους της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α., ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του καθώς και βεβαίωση της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας.

Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος υποχρεωτικά.

Άρθρο 2

Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου γίνεται απ’ ευθείας από τη μισθοδοσία τους εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό του πρωτοβάθμιου Συλλόγου, ή υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του εργαζόμενου Μέλους του Συλλόγου.

Άρθρο 3

Η μηνιαία συνδικαλιστική εισφορά είναι ενιαία και αφορά τη συνδρομή του εργαζομένου στον Σύλλογο, την Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 4

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς είναι αυτό που προκύπτει από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή από το σχετικό άρθρο του καταστατικού του πρωτοβάθμιου Συλλόγου.

Άρθρο 5

Το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο προσκομίζει στον αρμόδιο εκκαθαριστή των αποδοχών ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων που είναι μέλη του Συλλόγου και είναι υποχρεωμένοι στην καταβολή της μηνιαίας συνδρομής.

Στην κατάσταση αυτή θα αναφέρονται:

α. Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου.

β. Ο αριθμός του μισθολογικού του Μητρώου.

γ. Η σχέση εργασίας του.

δ. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς, όπως προκύπτει από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή από το σχετικό άρθρο του καταστατικού.

ε. Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου και η επωνυμία της Τράπεζας.

ζ. Η κατάσταση θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και θα φέρει και τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Άρθρο 6

Η συνδικαλιστική εισφορά θα παρακρατείται υποχρεωτικά κάθε μήνα και τα σχετικά ποσά θα καταθέτονται στον λογαριασμό του Συλλόγου με ευθύνη του εκκαθαριστή.

Άρθρο 7
Ισχύς Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2738/1999, όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και θα καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο.

Η από 31 Ιουλίου 2009 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) (ΦΕΚ 1632/Β’/682009) που αφορά στον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών καταργείται.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου ανήκουν στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης