Εκλογές 2023. Απαλλαγή από έλεγχο στρατολογικής κατάστασης

Αριθμ. Φ.420/10/50068/Σ. 7782 – ΦΕΚ τεύχος Β 2986/06.05.2023
Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Απαλλαγή από έλεγχο στρατολογικής κατάστασης

1. Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν την 21η Μαΐου 2023, απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για το διάστημα από 15 Μαΐου 2023 μέχρι και 28 Μαΐου 2023.

2. Η ποινική δίωξη των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαλλαγή αυτή.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως