Εκμίσθωση ΕΙΧ αυτοκινήτων από τουριστικά και γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων

Εκμίσθωση ΕΙΧ αυτοκινήτων από τουριστικά και γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων

Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς ΕΔΧ αυτοκινήτων για τα νησιά της χώρας-πλην των νησιών Κρήτης και Εύβοιας- για την περίοδο από την 1 Μαΐου έως και την 31 Αυγούστου, η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας τριάντα (30) λεπτών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτάΑριθμ. οικ. Α 46629/2215 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2311/18.06.2018
Καθορισμός κανόνων λειτουργίας για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α 5), όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α 82), για τα νησιά της χώρας-πλην των νησιών Κρήτης και Εύβοιας- για την περίοδο από την 1η Μαΐου έως και την 31η Αυγούστου, η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας τριάντα (30) λεπτών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά.

2. Τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 συμμορφώνονται προς τις γενικότερες διατάξεις του ΚΟΚ περί ασφαλούς κυκλοφορίας ενώ απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσέγγιση πελατών όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση ή σε χώρους στάσης στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ οχημάτων (Ρ-70 Χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων π.χ. TAXI.).

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης απαγορεύεται η εκμίσθωση του Ε.Ι.Χ. οχήματος σε άλλο μισθωτή. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης σε προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειας της απαγορεύεται η σύναψη νέας σύμβασης για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας της λυθείσας σύμβασης.

4. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις της παραγρ. 1 της παρούσας παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση και πληρούν τους όρους της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), η παροχή υπηρεσίας διαμεσολάβησης ασκείται κατόπιν απόκτησης άδειας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραγρ. 2 του ίδιου αυτού άρθρου του ν. 4530/2018.

5. Όλα τα στοιχεία της σύμβασης ενοικίασης καταχωρούνται, πριν την έναρξη αυτής και με ευθύνη των εκμισθωτών ή σε περίπτωση διαμεσολάβησης κατά το άρθρο 13 του ν. 4530/2018 και των φορέων διαμεσολάβησης, στο ψηφιακό Μητρώο Συμβάσεων του άρθρου 20 του ν. 4530/2018, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Έως τη δημιουργία του ψηφιακού Μητρώου Συμβάσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτ. 1 υποχρεούνται να διατηρούν αρχείο συμβάσεων με αύξοντα αριθμό και αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή.

6. Οι οδηγοί των Ε.Ι.Χ. που απασχολούνται σε επιχειρήσεις της παραγρ. 1 της παρούσας απόφασης, πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τα προσόντα των εδαφίων α’ έως στ’ της περίπτ. 2 της υποπαρ. Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, η συνδρομή των οποίων αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά του τελευταίου εδαφίου της ίδιας ως άνω περίπτωσης του νόμου.

Οι επιχειρήσεις τηρούν υποχρεωτικώς στο αρχείο τους τα σχετικά δικαιολογητικά και τα επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

7. Τα ΕΙΧ οχήματα που εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 της παρούσας, πρέπει να  φέρουν υποχρεωτικώς:

α. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διατάξεων της περίπτ. 3 της υποπαρ. Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει,

β. επικολλημένο το διακριτικό σήμα της περίπτ. α’ της παραγρ. 1 της αριθμ. οικ Α 80931/5842/7.01.2016  (Β’ 144) κοινής υπουργικής απόφασης,

γ. σύστημα γεωεντοπισμού που προσδιορίζει ακριβώς τη θέση του οχήματος.8. Εντός του εκμισθωμένου ΕΙΧ αυτοκινήτου και για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου της παραγρ. 1  της παρούσας, ο οδηγός πρέπει να φέρει:

α. Αντίγραφο της έγγραφης σύμβασης που η επιχείρηση συνάπτει εις διπλούν με τον μισθωτή και στην οποία περιλαμβάνονται επί ποινή ακυρότητας τα στοιχεία της παραγρ. 1 του άρθρου 20 και του άρθρου 21 του ν. 4530/2018.

β. Βεβαίωση της επιχείρησης, εξάμηνης (6) διάρκειας ισχύος, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο οδηγός του Ε.Ι.Χ. είναι «ΙΚΑΝΟΣ» για οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος κατά τα οριζόμενα της αριθμ. οικ Α 79574/5488/16/15.12.2017 (Β’ 4587) υπουργικής απόφασης και ότι τηρείται στο αρχείο αυτής το σχετικό «Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας», προκειμένου να μπορεί να την επιδείξει οποτεδήποτε του ζητηθεί από αρμόδιο όργανο.

9. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας, επιβάλλονται από τα αρμόδια, κατά περίπτωση, όργανα οι εκ της κείμενης περί της ολικής εκμίσθωσης με οδηγό, μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση, Ε.Ι.Χ. οχήματος νομοθεσίας, προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.