Έξοδα κηδείας. Ακατάσχετα με νόμο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων

Έξοδα κηδείας. Ακατάσχετα με νόμο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων

και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς δημόσιο και ιδιώτες

 

Με διάταξη του νόμου 4876/2021 προστατεύονται τα έξοδα κηδείας στο πλαίσιο της κοινής ή διοικητικής εκτέλεσης έναντι οποιουδήποτε δανειστή και ρητά αναφέρεται ότι δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Η διάταξη εφαρμόζεται αναδρομικά για έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από την 1 Οκτωβρίου 2021

  

Συγκεκριμένα η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 4876/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 251/23.12.2021
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 55
Ανεκχώρητο και ακατάσχετο εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς

Τα έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται για έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από την 1 Οκτωβρίου 2021