Έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης

Έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης. Απόλυση υπό όρους κρατουμένων που έχουν εκτίσει μέρος της ποινής τους

Νόμος 4489/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 140/21.09.2017
Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις

Άρθρο 43
Έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης
1. Κρατούμενοι οι οποίοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, κατά τις εξής διακρίσεις: α) εάν η ποινή τους έχει διάρκεια μέχρι τρία (3) έτη, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο το ένα δέκατο αυτής, β) εάν η ποινή τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) και μέχρι πέντε (5) έτη, συμπεριλαμβανομένης της κάθειρξης, καθώς και εάν η ποινή φυλάκισής τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο αυτής.

2. Κρατούμενοι οι οποίοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εκτίουν ποινή κάθειρξης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέμπτα της ποινής.

3. Κρατούμενοι οι οποίοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εκτίουν ποινή κάθειρξης άνω των δέκα (10) ετών απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο το ένα δεύτερο της ποινής που τους επιβλήθηκε ή έχουν συμπληρώσει το ένα τρίτο πραγματικής έκτισης της ποινής αυτής.

4. Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως 3 όσοι έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για κακουργήματα που προβλέπονται στα άρθρα 299 παράγραφος 1, 322, 323, 323Α, 324, 336, 338, 339, 342, 348Α, 348Γ, 349, 351, 351Α και 380 παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο και 380 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα.

5. Στους απολυόμενους, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με την ίδια διάταξή του, μπορεί να επιβάλει:

α) την υποχρέωσή τους να εμφανίζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στις αστυνομικές αρχές του τόπου όπου διαμένουν,
β) τη μη απομάκρυνσή τους, χωρίς έγγραφη άδεια του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, από τον ως άνω τόπο,
γ) οποιονδήποτε άλλον όρο από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 του Ποινικού Κώδικα κρίνει σκόπιμο πλην της περίπτωσης η΄. Με αίτηση του απολυμένου οι παραπάνω όροι μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, κατά την επιβολή των ως άνω όρων, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την προσωπικότητα, καθώς και τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές ανάγκες του απολυόμενου. Αν εκείνος που απολύθηκε παραβαίνει τους όρους που του έχουν επιβληθεί, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να διατάξει την ανάκληση της απόλυσης. Σε περίπτωση ανάκλησης ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της ποινής. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 109 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται αναλόγως.

6. Οι διευθυντές των καταστημάτων κράτησης υποβάλλουν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (ΦΕΚ Τεύχος Α 140/21.09.2017), στον εισαγγελέα του τόπου έκτισης της ποινής, τους φακέλους των καταδίκων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3.

7. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 4, κρατούμενοι, οι οποίοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εκτίουν ποινή κάθειρξης για κακουργήματα που προβλέπονται στα άρθρα 299 παράγραφος 1, 322, 323, 323Α, 338, 348Α, 348Γ, 349, 351 και 380 παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν εκτίσει τα τμήματα των ποινών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3, απολύονται, κατόπιν αίτησής τους προς τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα. Στους απολυόμενους μπορούν να επιβληθούν οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 5, καθώς και, εφόσον είναι δυνατό, η υποχρέωση του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η επιβολή της υποχρέωσης του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του χρονικού ορίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα. Τα εδάφια δεύτερο έως και έκτο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

8. Εάν ο απολυθείς, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τελέσει μέσα σε πέντε (5) έτη από την αποφυλάκισή του νέα αξιόποινη πράξη από δόλο και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, εκτίει αθροιστικά και το υπόλοιπο της ποινής για την οποία είχε απολυθεί υπό όρο.9. Απολύσεις που γίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ανακοινώνονται από τους διευθυντές των καταστημάτων κράτησης τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου και καταχωρούνται στα οικεία δελτία των απολυθέντων, όσο και στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

10. Η απόλυση υπό όρο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν κωλύεται από τη μη καταβολή των δικαστικών εξόδων και της χρηματικής ποινής που τυχόν επιβλήθηκε.

11. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή σε όσους μεταφέρονται σε ελληνικά καταστήματα κράτησης από την αλλοδαπή, σε εφαρμογή του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή της Σύμβασης για τη μεταφορά των καταδίκων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1708/1987 (Α΄ 108), καθώς και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην ανωτέρω Σύμβαση, το οποίο κυρώθηκε με το ν. 3351/2005 (Α΄ 147).

12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στους καταδίκους που αποκτούν τις προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων μετά την έναρξη ισχύος αυτού και έως τις 28 Αυγούστου 2018.

13. Κάθε αμφισβήτηση ως προς την εφαρμογή του άρθρου αυτού λύεται από το συμβούλιο πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, προκειμένου δε για ανηλίκους από το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων του τόπου έκτισης.

Άρθρο 44
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου δέκατου πέμπτου του ν. 4411/2016 (Α΄ 142), αντικαθίστανται εκ νέου ως εξής:

«3. Κρατούμενοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου εκτίουν ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέμπτα της ποινής. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τους κρατούμενους που θα αποκτήσουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως τις 28 Αυγούστου 2018.

4. Κρατούμενοι που, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου, εκτίουν σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ποινή περιορισμού που υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το ένα τρίτο έκτισης της ποινής που τους επιβλήθηκε. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τους κρατούμενους που θα αποκτήσουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις σε χρονικό διάστημα μέχρι τις 28 Αυγούστου 2018. Η παρούσα παράγραφος δεν έχει εφαρμογή σε όσους έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 324, 336, 339, 342, 351Α και 380 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα.».

ΣχετικάΝόμος 4489/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 140/21.09.2017

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛ. Δ/ΝΣΗΣ FAX ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΛ. ΥΠΗΡ. ΕΞΩΤ. ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ
1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΓΙΑΣ 73 100 ΑΓΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 28210  32368 28210  31259 28210  31234 –
2 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 63077 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 23740  31498 23740 31298 23740  81510 –
3 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 21 100 ΝΑΥΠΛΙΟ 27520  22930 27520  27763 27520  28051 –
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ  (ΚΑΥΦ) 18110 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 210  4950343 210  4972917 210  4960553 210  4959993 210 4941342

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛ. Δ/ΝΣΗΣ FAX ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΛ. ΥΠΗΡ. ΕΞΩΤ. ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ
1 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ (ΕΚΚΝ) ΑΥΛΩΝΑ 19011 ΑΥΛΩΝΑ 22950  42772 22950  42775 22950  42771 22950  42770
2 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ (ΕΚΚΝ) ΒΟΛΟΥ 38001 ΒΟΛΟΣ 24210  72448 24210  42602 24210  71781 24120  72445
3 ΑΣΚΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ 37100 ΑΛΜΥΡΟΣ 24220  51237 24220  51377 24220  51233 24220  51486

Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛ. Δ/ΝΣΗΣ FAX ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΛ. ΥΠΗΡ. ΕΞΩΤ. ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ
1 ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 18110 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 210  4955648 210  4959824 210  4958740 210  4959993 210  4941342
2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 18110 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 210  4974964 210  4959108 210  4960733 210  4959993 210  4941342
3 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤ/ΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 32200 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 22620  71725 22620  71724 22620  71747 22620  71877

Δ. ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛ. Δ/ΝΣΗΣ FAX ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΛ. ΥΠΗΡ. ΕΞΩΤ. ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ
1 ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18110 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 210  4952078 210  4955320 210  4953323 210  4959993 210  4941342
2 ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 26110 ΠΑΤΡΑ 2610  647254 2610  647241 2610  647441 2610  647251
3 ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 22210  83277 22210  83260 22210  83208 22210  81861
4 ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ 26610  37712 26610 39881 26610  39414 26610  39605
5 ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 71601 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 2810  229576 2810  228462 2810  223488 2810  227055
6 ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ 24310  27501 24310  33640 24310  30535 24310 20075
7 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 33053 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ 22660  53053 22660  53054 22660  53020 22660  53069

Ε. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛ. Δ/ΝΣΗΣ FAX ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΛ. ΥΠΗΡ. ΕΞΩΤ. ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ
1 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 18110 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 210  4957136 2104964503 210  4950339 210  4958919 210  4959993 210  4941342
2 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26510  40268 26510 40757 26510  41513 26510  40194
3 ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25310  35450 25310  32969 25310  32968 25310  25426
4 ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 27410  85464 27410  71512 27410  85464 27410 29713
5 ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 54012 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310  754930 2310  754931 2310  754933 2310  755910 2310  754935
6 ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 41110 ΛΑΡΙΣΑ 2410  619915 2410  619907 2410  619905 2410  619913
7 ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ 27520  21284 27520  24031 27520  21284 27520  23330
8 ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 72400 ΝΕΑΠΟΛΗ 28410 33377 28410  33700 28410  33737 28410  32550
9 ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ 2710  232160 2710  222271 2710  226707 2710  223935
10 ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ 73100 ΧΑΝΙΑ 28210  54020 28210  51209 28210  46700 28210  51404
11 ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΙΟΥ 82100 ΧΙΟΣ 22710  44270 22710  44271 22710 44272 22710  44273
12 ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΩ 85300 ΚΩΣ 22420  21022 22420  24660 22420  25660 22420  28751
13 ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 22650  23283 22650  28261 22650  23283 22650  28213