Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑΛ

Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια (Αριθμ. Φ1α/98933/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2075/15.06.2017)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1
Έννοια της εγγραφής
1. Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώριση για πρώτη φορά στο Ατομικό Δελτίο και στο Μητρώο μαθητών / μαθητριών των στοιχείων του/της μαθητή/τριας που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας Υπουργικής απόφασης.

2. Η εγγραφή μαθητή / μαθήτριας στο Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιείται εφόσον ο/η μαθητής/τρια έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2
Προθεσμίες εγγραφής

Άρθρο 3
Τρόπος εγγραφής

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά εγγραφής στα ΕΠΑΛ

Άρθρο 6
Στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών/τριών

Άρθρο 7
Εγγραφές μαθητών σε τάξεις

Άρθρο 8
Διπλή Φοίτηση

Άρθρο 9
Εγγραφές Ελλήνων μαθητών και Ελληνίδων μαθητριών από ξένα σχολεία της αλλοδαπής και αλλοδαπών μαθητών/τριών

Άρθρο 10
Έξοδος μαθητή από το σχολείο

Άρθρο 11
Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών

Άρθρο 12
Εγγραφές μαθητών/τριών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 13
Γενική Διάταξη

Άρθρο 14
Μετεγγραφές με αίτηση των κηδεμόνων – Προθεσμίες

Άρθρο 15
Λοιπές μετεγγραφές – Προθεσμίες

Άρθρο 16
Διαδικασία μετεγγραφών

Άρθρο 17
Ένταξη μετεγγραφόμενων μαθητών/τριών σε τάξεις

Άρθρο 18
Απουσίες μετεγγραφόμενων μαθητών/τριών

Άρθρο 19
Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 20
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Υπουργικής απόφασης τα κάτωθι παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Άρθρο 21
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το κείμενο της ΥΑ Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια (Αριθμ. Φ1α/98933/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2075/15.06.2017)