Ενημέρωση για τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ΙΧ και μοτοσυκλετών

Ενημέρωση για τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ΙΧ και μοτοσυκλετών

Η αγορά ενός επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου ή δίκυκλου οχήματος συνιστά, σε κάθε περίπτωση, για τον κάτοχό του την ανάληψη ορισμένων υποχρεώσεων, όπως την τήρηση ειδικότερων προθεσμιών και διαδικασιών, που τίθενται από τη νομοθεσία για την εκπλήρωσή τους, ώστε να αποφεύγονται οι οικονομικές επιβαρύνσεις από την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων και λοιπών κυρώσεων.
Υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή οχήματος είναι:

– Η υποχρέωση πληρωμής, εμπρόθεσμα, των τελών κυκλοφορίας για τη νόμιμη, από φορολογικής απόψεως, κυκλοφορία του οχήματος για το σύνολο του έτους.

– Η υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος για την περίπτωση ατυχήματος.

– Η υποχρέωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου του οχήματος για την αποφυγή κυκλοφορίας ακατάλληλων οχημάτων, που θέτουν σε κίνδυνο το κοινωνικό σύνολο.

– Σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος, ο πωλητής πρέπει να επιβεβαιώνει σε κάθε περίπτωση ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του οχήματός του και εκδόθηκε η νέα άδεια στο όνομα του αγοραστή.

– Σε περίπτωση κλοπής – υπεξαίρεσης, ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να δηλώσει το γεγονός στην αστυνομία.

– Σε περίπτωση ολικής καταστροφής, ο ιδιοκτήτης πρέπει να διαγράψει οριστικά το όχημά του με υποβολή αίτησής του στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Εγχειρίδιο ενημέρωσης των πολιτών για τα τέλη κυκλοφορίας

Περιεχόμενα
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α. Kατά την αγορά
α) καινούργιου οχήματος
β) μεταχειρισμένου οχήματος
Β. Κατά την πώληση (μεταχειρισμένου οχήματος)
Γ. Κατά τη διάρκεια που το όχημα είναι στην κατοχή του ιδιοκτήτη
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Α. Θέση οχήματος σε ακινησία
B. Χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας «Μ»
Γ. Οριστική διαγραφή οχήματος
Δ. Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας
6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, μη καταβολής ή μειωμένης καταβολής τελών
κυκλοφορίας:
7. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ