Ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ

apdΥπουργείο Εργασίας
Αθήνα 07/01/2014
Αρ. πρωτ.: 36224/1182

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν. 4225/2014 (Α2), σχετικά με την ένταξη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 2/7.1.2014, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4225, «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», στο άρθρο 1 του οποίου ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν την ένταξη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ. Ειδικότερα, με το άρθρο 1 του νόμου αυτού επέρχονται οι εξής μεταβολές:

1. Με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται ότι για μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι ασφαλιστικές εισφορές από 1-12-2013 υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), των 12 τομέων του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και των τομέων και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), δηλώνονται από τον εργοδότη υποχρεωτικά στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ιδρύματος. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ. Με την παράγραφο αυτή προβλέπεται επίσης ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπορεί να ορίζονται και άλλες κατηγορίες μισθωτών που θα υπάγονται υποχρεωτικά στην υποβολή Α.Π.Δ.

Ως εκ τούτου από 1-12-2013 ισχύει ενιαία δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, των 12 Τομέων του ΤΑΠΙΤ καθώς και των τομέων και του κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ με την ένταξή τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Υπουργική Απόφαση Φ21/544/28-3-2002 (Β΄414) «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής δήλωσης», η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2972/2001 .
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ20021/12403/579/6-6-2003 (Β΄ 772) οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων του τέως ΕΤΕΑΜ (νυν ΕΤΕΑ) εισπράττονται ήδη μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλει ο εργοδότης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου και μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ταμεία, το ύψος της αποζημίωσης – προμήθειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το σχετικό έργο, καθώς επίσης ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου.

Σας υπενθυμίζουμε το σχετικό Φ21250/οικ.34935/1124/16.12.2013 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και παρακαλούμε για την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ για την ορθή εφαρμογή των κοινοπο ιού μένων διατάξεων.