Έντυπο -Βεβαίωση Εργοδότη- ως αποδεικτικό απασχόλησης και ασφάλισης

Έντυπο -Βεβαίωση Εργοδότη- ως αποδεικτικό απασχόλησης και ασφάλισης

Η «Βεβαίωση Εργοδότη» δεν χρησιμοποιείται για θεμελίωση οποιουδήποτε δικαιώματος, διατηρεί όμως δηλωτικό χαρακτήρα απασχόλησης από τον εργοδότη
ΙΚΑ
Αθήνα 10/12/2013
Αρ. πρωτ.: Ε40/756

ΘΕΜΑ: Έντυπο “Βεβαίωση Εργοδότη” ως αποδεικτικό απασχόλησης ασφάλισης. Υπενθύμιση οδηγιών.

ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθ. Γενικό Έγγραφο Γ99/1/111/19-7-2011 , β) Το με αριθ. Γενικό Έγγραφο Γ99/1/116/22-7-2011

Επειδή διαπιστώθηκε ότι μερικές Υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων / Παραρτημάτων τού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξακολουθούν να θεωρούν το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» σας επισημαίνουμε τα εξής:

Με το (α) ανωτέρω σχετικό Γενικό Έγγραφο, έγινε γνωστή η κατάργηση της διαδικασίας θεώρησης των Βεβαιώσεων Εργοδότη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και ο ανασχεδιασμός της διαδικασίας χρήσης των Βεβαιώσεων Εργοδότη, καθώς είχαν εκλείψει οι λόγοι οι οποίοι επέβαλαν τη χρήση τους, λειτουργία Β Φάσης του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όλα τα Υποκαταστήματα/Παραρτήματα, δυνατότητα έκδοσης Ατομικού Λογαριασμού ηλεκτρονικά, αλλά και η άντληση των στοιχείων ασφάλισης μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από πιστοποιημένους φορείς όπως ΟΑΕΔ, ΟΕΕ κλπ.

Ενώ με το (β) σχετικό Γενικό Έγγραφο, χορηγήθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας χρήσης του εντύπου.

Επιπροσθέτως με τις διατάξεις του άρθρου 18 του N.4072/2012 η ασφαλιστική ιστορία των απασχολούμενων της υποβληθείσας ΑΠΔ ενημερώνεται μόνο μετά από ΕΔΚ και εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο τους ή την έκδοση σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη Πράξεως Επιβολής Εισφορών για το οφειλόμενο ποσό και την επίδοση σε αυτόν (σχετ. Γενικό Έγγραφο Ε40/694/20-11-2013), οι εν λόγω εγγραφές εμφανίζονται στο λογαριασμό ασφαλισμένου ως οριστικοποιημένες.

Επιπλέον μετά την τροποποίηση της από 1/1/2013 συχνότητας υποβολής των ΑΠΔ, σε μηνιαία βάση (σχετ. Εγκ. 14/2013) και σε συνδυασμό με την εφαρμογή των νέων κανόνων παραλαβής τους, έχει εξασφαλιστεί η άμεση ταυτοποίηση των εγγραφών στα στοιχεία ασφάλισης των απασχολούμενων οπότε η «Βεβαίωση Εργοδότη» δεν θα χρησιμοποιείται για θεμελίωση οποιουδήποτε δικαιώματος, διατηρεί όμως δηλωτικό χαρακτήρα απασχόλησης από τον εργοδότη.

Κατά συνέπεια, υπενθυμίζουμε ότι δεν θα θεωρούνται πλέον τα έντυπα: «Βεβαίωση Εργοδότη» από τις Υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ούτε θα χρησιμοποιούνται για λήψη παροχών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Παρακαλούμε για την ακριβή τήρηση των προαναφερόμενων οδηγιών, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.