ΕΟΠΥΥ. Εισαγωγή και πληρωμή των κλινικών και ιδρυμάτων χρόνιων παθήσεων

ΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: 7ΒΦ8ΟΞ7Μ-ΧΣΜ
ΜΑΡΟΥΣΙ 13/05/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3/Γ 188/ οικ. 16479 (δις)

Θέμα : «ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ»

Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 34642/06-08-2012 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ ως προς τη διαδικασία εισαγωγής σε κλινικές και ιδρύματα χρόνιων παθήσεων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση-δήλωσης επιθυμίας εισαγωγής του ασθενούς ή ατόμου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, όταν ο ασθενής, λόγω των προβλημάτων υγείας του, είναι ανίκανος να διαχειριστεί τον εαυτό του.

2) Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού του Νοσοκομείου που νοσηλεύεται ο/η ασθενής, των ιατρών των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυϊατρεία, Αγροτικά Ιατρεία και ΠΕΔΥ) ή του σχετικού με την πάθηση συμβεβλημένου ή πιστοποιημένου θεράποντα ιατρού. Στη γνωμάτευση θα αναγράφεται η πάθηση του ασθενούς και θα αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Κλινική Χρόνιων Παθήσεων.

3) Βεβαίωση από Κοινωνικό Λειτουργό, όπου θα αναγράφεται η αναγκαιότητα εισαγωγής του ασθενούς σε Κλινική και Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων. Αρμόδιοι Κοινωνικοί Λειτουργοί που συντάσσουν την Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας και χορηγούν την βεβαίωση, είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των Νοσοκομείων για τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή των Μονάδων ΠΕΔΥ ή των Κέντρων Υγείας ή των Δήμων. (Γενικά ο Κοινωνικός Λειτουργός, Δημόσιου Φορέα, που παρακολουθεί – γνωρίζει την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ασθενούς και του οικογενειακού περιβάλλοντος του).

Η Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας μένει σε ξεχωριστό φάκελο στο Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας που υπηρετούν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και είναι στη διάθεση του ΕΟΠΥΥ σε ενδεχόμενο έλεγχο.

4) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού εφορίας του ασθενούς, του προηγούμενου χρόνου. (Μένει στη Κοινωνική Υπηρεσία).

Στην Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Κατά τα άλλα ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα υπ’ αριθμ. 34642/06-08-2012, 41501/03-10-2012 και 12885/03-04-2014 έγγραφα του ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.ΚΟΝΤΟΣ