Επιχορήγηση Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών

Επιχορήγηση Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών

Κατανομή ποσού στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 50.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών

Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 50.000.000,00€ στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019

Β. Το αποδοτέο ποσό στην Π.Ε. Κορινθίας αφορά στην κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών και του προηγούμενου Σχολικού Έτους.

Γ. Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.