Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της ΕΛΑΣ

Αριθμ. 8002/32/227-Α – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3985/13.12.2016
Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 1
Το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 8002/32/122-α από 6-9-2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1803), αυξάνεται αποκλειστικά για το οικονομικό έτος 2016 κατά (914.460) ώρες για το Αστυνομικό Προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1-9-2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αριθμ. 8002/32/225−α – ΦΕΚ B 2930 – 31.12.2015

Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 1
Το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 8002/32/122-α από 6-9-2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1803), αυξάνεται αποκλειστικά για το έτος 2015 κατά 1.800.000 ώρες για το Αστυνομικό Προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1-9-2015

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.