Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων στα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας 2016

Aριθ. 19009/321 – ΦΕΚ B 1287 – 05.05.2016
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β και Γ  κατηγορίαςΠρογράμματα 2016