Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και Ατομική Μελισσοκομική Ταυτότητα

Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και Ατομική Μελισσοκομική Ταυτότητα

μελισσοκόμων, μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και του μελισσοκομικού κεφαλαίου

 

Αριθμ. 140/106513 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1560/17.04.2021
Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σε εφαρμογή της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 9 του νόμου 4691/2020 θεσπίζονται οι διαδικασίες για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία της πληροφοριακής βάσης δεδομένων με την ονομασία «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (εφεξής «Μητρώο»), με σκοπό την καθιέρωση ενιαίου ψηφιακού συστήματος καταγραφής, απογραφής και ταυτοποίησης των μελισσοκόμων, των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και του μελισσοκομικού κεφαλαίου της χώρας.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:
α) Κυψέλη: Η μονάδα η οποία περιλαμβάνει αποικία μελισσών του είδους Apis mellifera, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μελιού ή/και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ή την παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού των μελισσών ή την παραγωγή παραφυάδων, είτε συμβάλλει στην επικονίαση αυτοφυούς ή/και καλλιεργούμενης βλάστησης. Η κυψέλη απαρτίζεται από όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιβίωση της αποικίας, ήτοι βιοτικοί παράγοντες στους οποίους συμπεριλαμβάνεται βασίλισσα που ωοτοκεί κανονικά, το σύνολο των ακμαίων μελισσών, των αυγών, των προνυμφών και των νυμφών και τα αβιοτικά μέρη στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο εμβρυοθάλαμος, ο μελιτοθάλαμος, τα πλαίσια κηρηθρών και οι αντίστοιχες κηρήθρες με το περιεχόμενό τους.
β) Ενεργός Μελισσοκόμος: Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα, το οποίο διατηρεί εντός της ελληνικής Επικράτειας, ως αποκλειστικά κύριος, νομέας και κάτοχος, κυψέλες και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο.
γ) Κατεχόμενες Κυψέλες: Οι κυψέλες με πληθυσμό ακμαίων ατόμων που καλύπτει τις επιφάνειες κηρηθρών τουλάχιστον πέντε (5) πλαισίων, διαθέτουν πλαίσια – κηρήθρες με κελιά γεμάτα γύρη, πλαίσια με κελιά με σφραγισμένο μέλι, υγιή γόνο και κελιά με τροφές, προς κάλυψη των αναγκών των μελισσών και διατηρούνται εντός της ελληνικής Επικράτειας, υπό την κατοχή φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι κατεχόμενες κυψέλες και οι μεταβολές στον αριθμό τους δηλώνονται στο Μητρώο, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 7.
δ) Παραφυάδα: Μία μικρή κυψέλη της οποίας ο πληθυσμός των ακμαίων ατόμων καλύπτει τις επιφάνειες κηρηθρών τουλάχιστον δύο (2) πλαισίων, έχει βασίλισσα καλής ποιότητας που ωοτοκεί κανονικά, ο παραγόμενος γόνος καλύπτει τουλάχιστον τη μισή επιφάνεια κάθε ενός εκ των δύο κηρηθροπλαισίων και μπορεί, με τους κατάλληλους χειρισμούς, να εξελιχθεί σε κανονική κυψέλη.

Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές

1. H Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), δια του Τμήματος Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών, ορίζεται αρμόδια για:
α) το συντονισμό, την παρακολούθηση και την εποπτεία της λειτουργίας του Μητρώου,
β) την εισήγηση για τη θέσπιση νομοθετικών και λοιπών μέτρων, τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου, γ) τη μέριμνα για ενημέρωση των μελισσοκόμων σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου, τις διαδικασίες εγγραφής και τους ελέγχους,
δ) τη μέριμνα για την ενημέρωση και εκπαίδευση των χειριστών της εφαρμογής του Μητρώου και
ε) την εισήγηση έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής της παρούσας.
2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δια του Τμήματος Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων, ορίζεται αρμόδια για:
α) τη διαχείριση, τον έλεγχο ορθής λειτουργίας και την τεχνική υποστήριξη του Μητρώου,
β) τη μέριμνα για την τεχνική αναβάθμιση και ενημέρωση του Μητρώου, όποτε κρίνεται απαραίτητο,
γ) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών που σχετίζονται με το Μητρώο και τη διασύνδεση του Μητρώου με αυτές,
δ) την εξαγωγή και αποστολή δείγματος επιτόπιου ελέγχου,
ε) τη σύνταξη εγχειριδίων χρήσης για την πρόσβαση και χρήση του Μητρώου και των ψηφιακών εφαρμογών του και
στ) την ανάπτυξη εφαρμογών διαλειτουργικότητας για την εξυπηρέτηση των σκοπών των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6.
3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ορίζονται αρμόδιες για:
α) τη χορήγηση κωδικού αριθμού σε μελισσοκόμους και τον επιτόπιο έλεγχο για την πυροσφράγιση των κατεχόμενων κυψελών,
β) την ενημέρωση του Μητρώου με την εγγραφή μελισσοκόμων και τη διαγραφή όσων παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις καταχώρισης στο Μητρώο,
γ) την ενημέρωση του Μητρώου με όλα τα στοιχεία των ενεργών μελισσοκόμων και των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων της ζώνης ευθύνης τους,
δ) το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τους μελισσοκόμους σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή και την ενημέρωση του Μητρώου με τα στοιχεία τους,
ε) τον επιτόπιο έλεγχο των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και την ενημέρωση του Μητρώου με τα αποτελέσματα των ελέγχων και
στ) την εξέταση τυχόν αντιρρήσεων, την εξέταση περιπτώσεων ανωτέρας βίας και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Άρθρο 4
Εγγραφή στο Μητρώο

1. Η εγγραφή στο Μητρώο, είναι υποχρεωτική για κάθε μελισσοκόμο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα, εφόσον διατηρεί εντός της ελληνικής επικράτειας τουλάχιστον πέντε (5) κυψέλες, ως αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος αυτών.
2. Η εγγραφή στο Μητρώο των μελισσοκόμων με λιγότερες από πέντε (5) κυψέλες είναι προαιρετική και πραγματοποιείται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και τα προνόμια που προβλέπονται στο άρθρο 5. Μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους λιγότερες από πέντε (5) κυψέλες χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, διατηρούν τη δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων τους.
3. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, στην ΔΑΟΚ του τόπου της μόνιμης κατοικίας του ή της έδρας του, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, μία (1) πρόσφατη φωτογραφία,
β) εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το καταστατικό ή το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο έχει δημοσιευθεί η πράξη ίδρυσης και σύστασης του νομικού προσώπου,
γ) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α’114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 188 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) ή της έδρας του νομικού προσώπου,
δ) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου,
ε) έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή στη χώρα, του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, αν προέρχεται από χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στ) αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των κατεχόμενων κυψελών, ως εξής:
στα) Εάν έχουν αποκτηθεί μετά από αγοραπωλησία, υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά αγοράς των κυψελών ή των παραφυάδων και ενημερώνεται υποχρεωτικά το Μητρώο του πωλητή και του αγοραστή για τις μεταβολές. Τα παραστατικά αγοράς των κυψελών αφορούν τόσο στην αγορά της αποικίας – σμήνους, όσο και στα αβιοτικά μέρη αυτών.
στβ) Εάν έχουν αποκτηθεί μετά από μεταβίβαση ή κληρονομική διαδοχή, υποβάλλεται αντίγραφο σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου ή κληρονομητηρίου.
στγ) Εάν η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο υποβάλλεται από μελισσοκόμο που κατέχει από προηγούμενα έτη μέχρι είκοσι (20) κυψέλες, χωρίς ο ίδιος να έχει ενταχθεί στο Μητρώο μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και χωρίς να είναι κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 370910/14-05-2001 (Β΄ 642) υπουργική απόφαση, υποβάλλεται άπαξ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνεται ο τρόπος απόκτησης των κυψελών και ο χρόνος κτήσης τους.
στδ) Εάν η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο υποβάλλεται από εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα ή ινστιτούτο της χώρας ή άλλο συναφές νομικό πρόσωπο που διατηρεί κυψέλες, τις οποίες έχει στην κατοχή του από προηγούμενα έτη, χωρίς να είναι κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 370910/14-05-2001 (Β΄ 642) υπουργική απόφαση, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού υποβάλλει άπαξ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει τον τρόπο απόκτησης των κυψελών και τον χρόνο κτήσης τους.
ζ) Βεβαίωση περί κατοχής των κυψελών από μελισσοκομικό σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από αγροτικό σύλλογο της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου
4. Μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο, τον αιτούντα για τον κωδικό αριθμό που του αντιστοιχεί. Ο κωδικός αριθμός αποτελείται από τους λατινικούς χαρακτήρες EL, τον κωδικό αριθμό της Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τον πίνακα κωδικών αριθμών του Παραρτήματος και τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης του μελισσοκόμου στο Μητρώο.
5. Μετά τη χορήγηση του κωδικού αριθμού από την αρμόδια ΔΑΟΚ, ο μελισσοκόμος υποχρεούται να πυροσφραγίσει το σύνολο των κυψελών του. Κάθε κυψέλη πρέπει να φέρει πυροσφράγιση στο εμπρόσθιο μέρος αυτής και πάνω από την είσοδο των μελισσών στην κυψέλη, με τον κωδικό αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο. Επιπλέον, ο μελισσοκόμος πυροσφραγίζει τον εμβρυοθάλαμο και τους μελιτοθαλάμους (ορόφους), ενώ προαιρετικά, για την αποτροπή των κλοπών, συστήνεται και η πυροσφράγιση των κηρηθροπλαισίων. Εάν οι κυψέλες δεν είναι καινούργιες και έχουν ήδη κωδικό, διατηρείται ο παλιός κωδικός και πάνω από αυτόν αναγράφεται, με πυροσφράγιση, ο νέος κωδικός αριθμός του μελισσοκόμου.
6. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πυροσφράγισης, ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια ΔΑΟΚ, η οποία εντός τριάντα (30) ημερών προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών της παραγράφου 3, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 και σε επιτόπιο έλεγχο για καταμέτρηση των πυροσφραγισμένων κυψελών, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 9.
7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των διοικη-τικών και επιτόπιων ελέγχων και εφόσον ο μελισσοκόμος πληροί τις προϋποθέσεις, η αρμόδια ΔΑΟΚ καταχωρίζει όλα τα στοιχεία της αίτησής του στο Μητρώο και ολοκληρώνεται η εγγραφή.
8. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παρ. 1 έως και 7, ο μελισσοκόμος αποκτά την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και λαμβάνει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος.

Άρθρο 5
Προνόμια ενεργού μελισσοκόμου

1. Ο ενεργός μελισσοκόμος έχει τα παρακάτω προνόμια, σύμφωνα με την κείμενη, κατά περίπτωση, νομοθεσία:
α) τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που παράγει, όπως γύρη, βασιλικό πολτό, κερί, πρόπολη και δηλητήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
β) άμεση πώληση μικρών ποσοτήτων μελιού στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) απόκτηση άδειας παραγωγού για την εμπορία των προϊόντων του της περ. α σε λαϊκή αγορά,
δ) παραγωγή και διάθεση τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής με μέλι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
ε) εμπορία και διακίνηση παραγόμενων παραφυάδων και του εν γένει παραγόμενου γενετικού – αναπαραγωγικού υλικού,
στ) μεταφορά των κατεχόμενων κυψελών, των παραφυάδων, του γενετικού – αναπαραγωγικού υλικού, του μελισσοκομικού εξοπλισμού, των κενών κυψελών, μελισσοτροφών και γενικά κάθε είδους που είναι απαραίτητο για την άσκηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας,
ζ) απόκτηση μελισσοκομικού φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
η) διατήρηση αγροτικής – μελισσοκομικής αποθήκης ή/και μελισσοκομικού εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις,
θ) δυνατότητα ένταξης στις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στις δράσεις του Προγράμματος Βελτίωσης των Γενικών Συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας, στο Καθεστώς Ενίσχυσης της Μελισσοκομίας στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και γενικά σε κάθε εθνικό και ενωσιακό μέτρο στήριξης και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα και του τομέα της μελισσοκομίας,
ι) ασφάλιση στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και αποζημίωση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή αντίξοων καιρικών συνθηκών, ια) αποζημίωση σε περιπτώσεις επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου που αφορά τη μελισσοκομία και
ιβ) συμμετοχή σε προγράμματα επικονίασης της αυτοφυούς ή καλλιεργούμενης βλάστησης ή σε διαδικασίες εκμίσθωσης των κατεχόμενων κυψελών, με σκοπό την προαγωγή της επικονίασης καλλιεργημένων εκτάσεων.
2. Ο ενεργός μελισσοκόμος χάνει τα προνόμια των περ. α έως και ιβ της παρ. 1 σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας.

Άρθρο 6
Πρόσβαση στο Μητρώο

1. Το Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχουν πλήρη πρόσβαση θέασης, χρήσης και ενημέρωσης σε όλες τις πληροφορίες του Μητρώου.
2. Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας έχουν πλήρη πρόσβαση θέασης, χρήσης και ενημέρωσης στις πληροφορίες του Μητρώου, που αφορούν στην περιοχή ευθύνης τους. Για τον σκοπό αυτό χορηγούνται ειδικοί κωδικοί πρόσβασης από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική αίτηση του προϊσταμένου της κάθε ΔΑΟΚ, στην οποία ορίζονται τα στοιχεία των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για την τήρηση, παρακολούθηση, χρήση και ενημέρωση του Μητρώου. Ο κωδικός πρόσβασης στο Μητρώο είναι προσωπικός για τον κάθε χρήστη.
3. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) μπορεί να ανακτά από το Μητρώο μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας τις παρακάτω πληροφορίες για τους ενεργούς μελισσοκόμους: α) τα απαραίτητα στοιχεία για ταυτοποίηση, β) τον αριθμό κατεχόμενων κυψελών και γ) την ημερομηνία δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, με σκοπό την πραγματοποίηση διασταυρωτικών ελέγχων, όποτε κρίνεται απαραίτητο.
4. Στις αρμόδιες ελεγκτικές δομές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των συναρμόδιων Υπουργείων και ανεξάρτητων αρχών, στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ), στην Ελληνική Αστυνομία, στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στα καθ΄ ύλην αρμόδια εργαστήρια πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων και ινστιτούτων της Χώρας, στους φορείς εκπροσώπησης του κλάδου της μελισσοκομίας και στις δομές υποστήριξης και υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης της μελισσοκομίας, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένης αίτησης στη Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, μπορούν να παρέχονται συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία ή να δίνεται δυνατότητα ανάκτησης από το Μητρώο μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, συγκεκριμένων πληροφοριών του Μητρώου, με την επιφύλαξη της παρ. 15 του άρθρου 7.
5. Για τη διευκόλυνση των χρηστών του Μητρώου, το Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συντάσσει εγχειρίδιο χρήσης με αναλυτικές οδηγίες για την πρόσβαση και χρήση του Μητρώου και των ψηφιακών εφαρμογών που σχετίζονται με το Μητρώο.

Άρθρο 7
Στοιχεία και ενημέρωση Μητρώου – Δήλωση κατεχόμενων κυψελών

1. Στο Μητρώο καταχωρίζονται, κατ’ ελάχιστον, τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε ενεργού μελισσοκόμου, ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών και οι μεταβολές τους, ο αριθμός των παραφυάδων που παράγονται και/ή μεταβιβάζονται, η ετησίως παραγόμενη ποσότητα μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων, η ποσότητα του μελιού ή/και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινούνται – εμπορεύονται στην αγορά και τα στοιχεία του αγοραστή ή των αγοραστών στην περίπτωση που τα διακινούμενα προϊόντα δεν πωλούνται απ’ ευθείας στους καταναλωτές, οι μετακινήσεις των κατεχόμενων κυψελών.
2. Οποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί των κατεχομένων κυψελών και σε απόλυτο αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο των πέντε (5) κατεχόμενων κυψελών, δηλώνεται υποχρεωτικά από τον μελισσοκόμο εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος της παρούσας. Η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαχειριστικής εφαρμογής που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Η αρμόδια ΔΑΟΚ διενεργεί διοικητικό έλεγχο των δηλώσεων μεταβολής των κατεχομένων κυψελών και επιτόπιο έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 και ενημερώνει το Μητρώο εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των ελέγχων.
4. Η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών των ενεργών μελισσοκόμων υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Οκτωβρίου κάθε έτους, με σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΑΟΚ, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του παραρτήματος, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω διαχειριστικής εφαρμογής που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αρμόδια ΔΑΟΚ διενεργεί διοικητικό έλεγχο σε όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 και ενημερώνει το Μητρώο έως τις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.
5. Στους ενεργούς μελισσοκόμους χορηγείται βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του παραρτήματος, μέχρι την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4691/2020 και την έκδοση της ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας.
6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4:
α) Εάν μελισσοκόμος εγγραφεί για πρώτη φορά στο Μητρώο και δεν μεταβληθεί ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών του σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής, δεν υποχρεούται να προβεί σε εκ νέου δήλωση των κατεχόμενων κυψελών του. Στην περίπτωση αυτή ο ενεργός μελισσοκόμος αποδέχεται ότι ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών του παραμένει αμετάβλητος και το Μητρώο ενημερώνεται αυτόματα. Ο ενεργός μελισσοκόμος δύναται να παραλείπει, σύμφωνα με το ως άνω εδάφιο, την υποβολή δήλωσης κατεχομένων κυψελών της παρ. 4, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
β) Εάν ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών ενεργού μελισσοκόμου δεν μεταβληθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, ο μελισσοκόμος δεν υποχρεούται να προβεί σε εκ νέου δήλωση των κατεχόμενων κυψελών του. Στην περίπτωση αυτή, ο ενεργός μελισσοκόμος αποδέχεται ότι ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών είναι ίσος με τον αριθμό που δηλώθηκε κατά την τελευταία ενημέρωση του Μητρώου και το Μητρώο ενημερώνεται αυτόματα. Ο ενεργός μελισσοκόμος δύναται να παραλείπει, σύμφωνα με το ως άνω εδάφιο, την υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών της παρ. 4 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
γ) Εάν ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών ενεργού μελισσοκόμου μεταβληθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και σε απόλυτο αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο των πέντε (5) κατεχόμενων κυψελών, σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, ο μελισσοκόμος υποχρεούται να δηλώσει την μεταβολή εντός δεκαπέντε (15) ημερών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή, ο ενεργός μελισσοκόμος δεν υποχρεούται να προβεί σε εκ νέου δήλωση των κατεχόμενων κυψελών του, αποδέχεται ότι ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών του είναι ίσος με τον αριθμό που δηλώθηκε κατά την τελευταία ενημέρωση του Μητρώου και το Μητρώο ενημερώνεται αυτόματα. 7. Εάν η αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών οφείλεται σε ιδία παραγωγή παραφυάδων ή σε αγορά παραφυάδων από άλλον ενεργό μελισσοκόμο, ενημερώνεται το Μητρώο σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στη παρ. 2. Οι παραφυάδες που έχουν αγορασθεί λογίζονται ως κατεχόμενες κυψέλες μόνο μετά από παρέλευση δύο (2) μηνών από την αγορά τους και ύστερα από υποχρεωτικό επιτόπιο έλεγχο από την αρμόδια ΔΑΟΚ. Οι παραφυάδες που δεν δηλώνονται στο Μητρώο δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.
8. Τα αποδεικτικά στοιχεία μεταβολής του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών είναι τα εξής:
α) Εάν η μεταβολή οφείλεται σε αγοραπωλησία, τα αποδεικτικά στοιχεία της υποπερ. στα’ της περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4.
β) Εάν η μεταβολή οφείλεται σε μεταβίβαση ή κληρονομική διαδοχή, τα αποδεικτικά της υποπ. στβ΄ της περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4.
γ) Εάν η μεταβολή οφείλεται σε πολλαπλασιασμό με μελισσοκομικούς χειρισμούς, ο ενεργός μελισσοκόμος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτή, για την ενημέρωση του Μητρώου ετήσια αύξηση μέχρι 50% επί του αριθμού των κατεχομένων κυψελών. Μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης και μέχρι 100% επί του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών, οφειλόμενο σε μελισσοκομικούς χειρισμούς γίνεται αποδεκτό μόνο κατόπιν τεκμηρίωσης από τον ενδιαφερόμενο και αιτιολογημένης αποδοχής του από την αρμόδια ΔΑΟΚ. Αν οι μελισσοκομικοί χειρισμοί αφορούν σε ιδία παραγωγή παραφυάδων από τον ενεργό μελισσοκόμο, οι παραγόμενες παραφυάδες λογίζονται ως κατεχόμενες κυψέλες μόνο μετά από παρέλευση δύο (2) μηνών από την παραγωγή τους. Αν οι μελισσοκομικοί χειρισμοί αφορούν στη σύλληψη αφεσμών, δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε απόλυτο αριθμό τις πέντε (5) ανά έτος, ανά ενεργό μελισσοκόμο. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτικός ο επιτόπιος έλεγχος από την αρμόδια ΔΑΟΚ.
9. Εάν ενεργός μελισσοκόμος μεταβιβάσει ή πουλήσει το σύνολο των κατεχόμενων κυψελών του, διαγράφεται από το Μητρώο με ενέργειες της αρμόδιας ΔΑΟΚ. Ομοίως διαγράφεται από το Μητρώο, ενεργός μελισσοκόμος ο οποίος αυτοβούλως δηλώνει ότι παύει να διατηρεί υπό την κατοχή του κυψέλες.
10. Εάν η μεταβίβαση ή η πώληση της παραγράφου 11 γίνεται προς συγγενή πρώτου βαθμού ή μεταξύ συζύγων, ο αποκτών τις κατεχόμενες κυψέλες μπορεί να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο, εφόσον το επιθυμεί και εφόσον δεν διαθέτει δικό του κωδικό αριθμό.
11. Εάν ο μελισσοκόμος δεν υποβάλει την δήλωση κατεχόμενων κυψελών της παραγράφου 4 επί τουλάχιστον δύο (2) συναπτά έτη ειδοποιείται από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. με έγγραφο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποχρέωση δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών σε χρονικό διάστημα ενός μηνός. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης διενεργείται επιτόπιος έλεγχος κατά τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 9 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 11.
12. Εάν κατόπιν επιτόπιου ελέγχου διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος μελισσοκόμος δεν διατηρεί υπό την κατοχή του κυψέλες, διαγράφεται από το Μητρώο.
13. Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστα-σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Κανονισμός (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119)], ο μελισσοκόμος με την αίτηση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, την αίτηση μεταβολής κυψελών του παρόντος καθώς και με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο του άρθρου 4 δηλώνει ότι: α) αποδέχεται και συγκατατίθεται ρητά στη συλλογή και καταχώριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δια της οικείας ΔΑΟΚ, των στοιχείων που τον αφορούν και β) κατανοεί ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του γίνεται αποκλειστικά για την τήρηση του Μητρώου και ότι τα δεδομένα αρχειοθετούνται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν αυτό απαιτείται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, σε περίπτωση που προκύψουν ζητήματα νομικών διαφορών ή σε περίπτωση ελέγχου από δημόσια αρχή. Πρόσβαση στα αρχεία και στα στοιχεία του Μητρώου έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα για την πραγματοποίηση διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων και την ενημέρωση του Μητρώου.

Άρθρο 8
Ατομική Μελισσοκομική Ταυτότητα
Σε κάθε ενεργό μελισσοκόμο χορηγείται ατομική μελισσοκομική ταυτότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4691/2020, η οποία αποτελεί απόδειξη των στοιχείων που αναγράφει, είναι σε πλήρη διασύνδεση με τα στοιχεία του Μητρώου και λειτουργεί ως μέσο ελέγχου της ισχύος της ιδιότητας του ενεργού μελισσοκόμου και των προνομίων της παρ. 1 του άρθρου 5.

 
 

Άρθρο 9
Έλεγχοι

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, διενεργούνται διοικητικοί, επιτόπιοι και έκτακτοι έλεγχοι. Αρμόδια αρχή για την διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η κατά τόπον αρμόδια ΔΑΟΚ.
2. Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ διενεργούν διοικητικούς έλεγχους σε ποσοστό 100% επί των αιτήσεων που υποβάλλουν οι μελισσοκόμοι για: α) την εγγραφή τους στο Μητρώο, β) τη δήλωση των κατεχόμενων κυψελών, της παρ. 4 του άρθρου 4, γ) τη δήλωση μεταβολής των κατεχόμενων κυψελών, και δ) την εμπορία των μελισσοκομικών προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 7. Με τον διοικητικό έλεγχο, διαπιστώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται συνημμένα και τα παραστατικά εμπορίας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων και ενημερώνεται το Μητρώο.
3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από διμελή κλιμάκια των οικείων ΔΑΟΚ, τα οποία συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ως εξής:
α) Σε ποσοστό 100% επί των αιτήσεων που υποβάλλουν οι μελισσοκόμοι για την εγγραφή τους στο Μητρώο, εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σήμανσης. Το αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχει την πυροσφράγιση, τον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών όπως ορίζονται στη περ. α του άρθρου 2.
β) Σε ποσοστό 100% επί των περιπτώσεων μελισσοκόμων που δεν υπέβαλαν την προβλεπόμενη δήλωση κατεχόμενων κυψελών της παρ. 4 του άρθρου 7, μολονότι είχαν σχετική υποχρέωση, και δεν προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του Μητρώου, μη συμμορφούμενοι προς τη σχετική ειδοποίηση από την αρμόδια ΔΑΟΚ.
γ) Σε ποσοστό 100% επί των περιπτώσεων που η αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών οφείλεται σε πολλαπλασιασμό αυτών με μελισσοκομικούς χειρισμούς ή/και με αγορά παραφυάδων, εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σήμανσης. Το αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχει την πυροσφράγιση και τον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών όπως ορίζονται στην περ. γ του άρθρου 2.
δ) Σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί των ενεργών μελισσοκόμων που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις α, β και γ, το οποίο κατανέμεται σε δείγμα ελέγχου που εξάγεται, βάσει ανάλυσης κινδύνου, από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:
δα) ποσοστό 40% επί των ενεργών μελισσοκόμων που διαπιστώθηκαν οι μη συμμορφώσεις της παρ. 2 του άρθρου 11, τουλάχιστον σε ένα (1) από τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη,
δβ) ποσοστό 20% επί των ενεργών μελισσοκόμων που δηλώνουν μέχρι και ενενήντα εννέα (99) κατεχόμενες κυψέλες, δγ) ποσοστό 40% επί των ενεργών μελισσοκόμων που
δηλώνουν τουλάχιστον 100 κατεχόμενες κυψέλες.
4. Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξάγει και αποστέλλει στις αρμόδιες ΔΑΟΚ δείγμα ελέγχου από τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών μέχρι την 4η Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι επιτόπιοι έλεγχοι της περ. δ της παρ 3.
5. Εξαιρούνται από τη διαδικασία ελέγχου της περ. δτης παρ. 3 οι ενεργοί μελισσοκόμοι που ελέγχθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος τόσο στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας όσο και στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων στήριξης του τομέα της μελισσοκομίας, εφόσον δεν διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις.
6. Το κλιμάκιο ελέγχου συντάσσει πρακτικό επιτόπι-ου ελέγχου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6 του Παραρτήματος, το οποίο συνυπογράφει ο μελισσοκόμος και καταγράφονται τυχόν αντιρρήσεις του. Ο μελισσοκόμος λαμβάνει αντίγραφο του πρακτικού επιτόπιου ελέγχου.
7. Η αρμόδια ΔΑΟΚ καταχωρίζει στο Μητρώο τα αποτελέσματα του διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου εντός δέκα (10) ημερών από τη διεξαγωγή του αντίστοιχου ελέγχου και ενημερώνει το μελισσοκόμο για τις τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 11.
8. Ο έλεγχος της πυροσφράγισης και οι διενεργούμενοι έλεγχοι των περ. γ΄ και δ’ της παρ. 3, ολοκληρώνονται το αργότερο έως την 4η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
9. Εάν κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου διαπι-στωθεί από το αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχου, ότι ο ελεγχόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του αρνείται, παρεμποδίζει ή δεν διευκολύνει τον έλεγχο, ή δεν συνυπογράφει το πρακτικό σύμφωνα με την παρ. 6, το κλιμάκιο καταγράφει το γεγονός στο πρακτικό ελέγχου και το αποστέλλει στη δηλωμένη από τον ίδιο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας/έδρας του.
10. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε κρι-θεί αναγκαίο από διμελή κλιμάκια ελέγχου των αρμόδιων ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα οποία δύνανται να συμμετέχουν υπάλληλοι του τμήματος Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, τα κλιμάκια ελέγχου φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.

Άρθρο 10
Αντιρρήσεις

1. Ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα υποβολής έγγραφων αντιρρήσεων στην αρμόδια ΔΑΟΚ, κατά του πρακτικού της παρ. 6 του άρθρου 9, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του ελέγχου ή σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του πρακτικού ελέγχου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραλαβής του με συστημένη επιστολή.
2. Με τις αντιρρήσεις προσκομίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του υποβάλλοντος αντιρρήσεις.
3. Για την εξέταση των αντιρρήσεων συστήνεται και συγκροτείται σε κάθε ΔΑΟΚ τριμελής επιτροπή. Τα μέλη που απαρτίζουν την επιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων δεν μπορούν να συμπίπτουν με τα μέλη του κλιμακίου ελέγχου. Η επιτροπή συγκαλείται και εξετάζει τις αντιρρήσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική προθεσμία υποβολής τους. Ο υποβάλλων αντιρρήσεις καλείται να παραστεί κατά την εξέταση των αντιρρήσεων, για να εκφράσει απόψεις και να δώσει διευκρινίσεις. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης αντιρρήσεων συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και εκδίδεται σχετικώς απόφαση, η οποία είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
4. Εάν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνεται η επιβληθείσα διοικητική πράξη.

Άρθρο 11
Κυρώσεις – επιβολή προστίμων

1. Η αρμόδια αρχή διενεργεί ελέγχους και σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση, επιβάλλονται με αιτιολογημένη πράξη της κυρώσεις (και διοικητικό πρόστιμο)σύμφωνα με τα κάτωθι: Εάν κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου διαπιστωθεί και καταγραφεί στο πρακτικό ελέγχου από το αρμόδιο κλιμάκιο, ότι ο ελεγχόμενος αρνείται, παρεμποδίζει ή δεν διευκολύνει τον έλεγχο ή δεν συνυπογράφει το πρακτικό σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 τότε:
α) εάν πρόκειται για έλεγχο κατά τη διαδικασία αίτησης εγγραφής στο Μητρώο νέου μελισσοκόμου, σύμφωνα με το άρθρο 4, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) και αποστερείται των προνομίων της παρ. 1 του άρθρου 5 και για ένα (1) έτος,
β) εάν πρόκειται για ελεγχόμενο ενεργό μελισσοκόμο, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €), και ο ελεγχόμενος παύει να έχει τα προνόμια της παρ. 1 του άρθρου 5 για δύο (2) έτη.
2. Εάν ενεργός μελισσοκόμος δεν υποβάλει την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 7 δήλωση κατεχόμενων κυψελών, μολονότι έχει σχετική υποχρέωση, και δεν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του Μητρώου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) και παύει να έχει τα προνόμια της παρ. 1 του άρθρου 5 για ένα (1) έτος.
3. Εάν κατά τον έλεγχο, διοικητικό ή επιτόπιο, διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού κατεχόμενων κυψελών και του προσδιορισθέντος από τους ελέγχους αντίστοιχου αριθμού, τότε:
α) Εάν η διαφορά είναι μικρότερη ή ίση του 10% επί
του δηλωθέντος αριθμού, λαμβάνονται υπόψη οι προσδιορισθείσες στον έλεγχο κυψέλες και ο ελεγχόμενος καταγράφεται στο Μητρώο ως ενεργός μελισσοκόμος με αριθμό κατεχόμενων κυψελών ίσο με τον προσδιορισθέντα.
β) Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη του 10% και μικρότερη ή ίση του 30 % επί του δηλωθέντος αριθμού, επιβάλλεται ελάχιστο διοικητικό πρόστιμο ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) και μέγιστο ποσό το οποίο αντιστοιχεί στον αριθμό της διαφοράς των κυψελών επί τρία ευρώ (3,00 €) ανά κυψέλη, και ο ελεγχόμενος παύει να έχει τα προνόμια της παρ. 1 του άρθρου 5 για ένα (1) έτος.
γ) Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη του 30% επί του δηλωθέντος αριθμού, επιβάλλεται ελάχιστο διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) και μέγιστο ποσό το οποίο αντιστοιχεί στον αριθμό της διαφοράς των κυψελών επί τρία ευρώ (3,00 €) ανά κυψέλη και ο ελεγχόμενος παύει να έχει τα προνόμια της παρ. 1 του άρθρου 5 για δύο (2) έτη.
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον μελισσοκόμο, υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελισσοσμηνών και έχει υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από την εν λόγω αρχή. Με την επιφύλαξη των πραγματικών περιστάσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να αποδεχθούν ως φυσικά περιστατικά που επηρεάζουν το μελισσοκομείο: α) το θάνατο μελισσοσμηνών εξαιτίας ασθένειας βεβαιωμένης από επίσημη κτηνιατρική αρχή ή β) το θάνατο μελισσοσμηνών ή την απώλεια κυψελών μετά από ατύχημα ή φυσικές καταστροφές ή εξαιρετικές περιστάσεις βεβαιωμένες από επίσημες αρχές για τις οποίες ο δικαιούχος δεν θεωρείται υπεύθυνος.
5. Εάν ο έλεγχος της πυροσφράγισης και οι διενεργούμενοι έλεγχοι των περ. γ΄ και δ’ της παρ. 3 του άρθρου 9, δεν ολοκληρωθούν μέχρι την 4η Δεκεμβρίου κάθε έτους, όπως προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 9, χωρίς υπαιτιότητα του μελισσοκόμου, οι δηλωθείσες κυψέλες λογίζονται ως κατεχόμενες κυψέλες.
6. Η αρμόδια ΔΑΟΚ, με ευθύνη του Προϊσταμένου της, είναι αρμόδια για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του παρόντος άρθρου και για την ενημέρωση του Μητρώου με τα αποτελέσματα εφαρμογής των άρθρων 9 και 11.

Άρθρο 12
Είσπραξη και βεβαίωση προστίμων

1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, και εισπράττονται σε ποσοστό 50% (στο λογαριασμό 26670/0 της Τράπεζας της Ελλάδος ΚΑΕ 82261) υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και σε ποσοστό 50% υπέρ του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει η κατά τόπον αρμόδια ΔΑΟΚ. Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται στη διεύθυνση που αναγράφεται στην Πράξη Επιβολής Προστίμου.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προ-στίμου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, αποστέλλεται από την κατά τόπον αρμόδια ΔΑΟΚ, ο νόμιμος τίτλος βεβαίωσης για την αναγκαστική είσπραξή του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ελεγχόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

1. α) Οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύ-ος της παρούσας απόφασης είναι κάτοχοι θεωρημένου και σε ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 370910/14-05-2001 υπουργική απόφαση, εγγράφονται από την αρμόδια ΔΑΟΚ αυτόματα στο Μητρώο, με τον ίδιο κωδικό αριθμό.
β) Οι μελισσοκόμοι της περ. α αποκτούν την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και τα προνόμια της παρ. 1 του άρθρου 5, για όσο χρονικό διάστημα το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο είναι σε ισχύ, με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 11.
2. Μέχρι την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4691/2020, η κατοχή θεωρημένου και σε ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 370910/14-05-2001 υπουργική απόφαση ή η βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών της παρ. 5 του άρθρου 7, κατά περίπτωση, επέχουν θέση μελισσοκομικής ταυτότητας.

Άρθρο 14
Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ’ αρ. 370910/14-05-2001 (Β ’642) υπουργική απόφαση «Καθιέρωση Μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσοκομικού βιβλιαρίου», με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 και όπου στο κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφέρεται, νοείται εφεξής η παρούσα.

Άρθρο 15
Γενικές διατάξεις

1. Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχονται, όποτε κρίνεται απαραίτητο, διευκρινίσεις, οδηγίες σχετικά με την παρούσα και τυχόν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την παρ. 1 του άρθρου 7 και το εγχειρίδιο χρήσης της παρ. 5 του άρθρου 6.
2. Όπου στην παρούσα αναφέρεται ημερομηνία που συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα για το δημόσιο, ως καταληκτική ημερομηνία λαμβάνεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα.
3. Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, το Παράρτημα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα Υποδείγματα και ο Πίνακας με τους κωδικούς αριθμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.