Αιτήματα οικογενειακής επανένωσης

Αριθμ. οικ. 58211/2014 – ΦΕΚ B 3119 – 20.11.2014

Ορισμός των κριτηρίων ένταξης που απαιτούνται κατά την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 136 παρ. 14 και 70 παρ. 1, του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».
αποφασίζουμε:

1. Ως κριτήρια ένταξης, κατά την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης, νοούνται τα κατωτέρω:
α) Η νόμιμη είσοδος στην Ελλάδα.

β) Ο χρόνος παραμονής στην Ελλάδα.
Η χρονική διάρκεια διαμονής στην Ελλάδα υπολογίζεται ύστερα από διαβατηριακό έλεγχο, ενώ για τον υπολογισμό αυτό μπορούν να ληφθούν υπόψη και άλλα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας.

γ) Τεκμηριωμένη πρόθεση νομιμοποίησης παράτυπης διαμονής.
Η πρόθεση αποδεικνύεται από αίτηση υπαγωγής σε προγράμματα νομιμοποίησης.

δ) Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως ηλικία, επαγγελματική δραστηριότητα, μορφωτικό επίπεδο που ευνοούν ομαλή ένταξη.
ε) Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

στ) Η γέννηση τέκνου στην Ελλάδα.

ζ) Η φοίτηση τέκνου σε ελληνικό σχολείο.

η) Ο χαρακτήρας και η σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών του προσώπου, η ύπαρξη χαλαρών οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών με
τη χώρα καταγωγής του και η συμμετοχή του στην πολιτισμική και κοινωνική ζωή του τόπου.

θ) Στοιχεία από την επαγγελματική και εν γένει οικονομική δραστηριότητα του συντηρούντος και από την συμμετοχή του σε κοινωνικές δραστηριότητες, που αποτελούν ένδειξη ομαλής ένταξής του στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, αποδοχή της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην Ελλάδα και την ευρώπη και πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα.

Στοιχεία που συνεκτιμώνται είναι:
• γνώση της ελληνικής γλώσσας
• φοίτηση σε ελληνικό σχολείο οποιασδήποτε βαθμίδας
• μακρόχρονη νόμιμη διαμονή στη χώρα
• εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
• κατά κυριότητα κτήση ακινήτου
• περιουσιακή κατάσταση
• συμμετοχή σε κοινωνικές οργανώσεις, συλλογικούς φορείς.

2. Τα ανωτέρω κριτήρια συνεκτιμώνται για τη συμπλήρωση της γενικής εικόνας και της βασιμότητας του αιτήματος οικογενειακής επανένωσης και τη  διαπίστωση συνδρομής ουσιαστικών προϋποθέσεων ενσωμάτωσης.

3. Για την έγκριση του σχετικού αιτήματος δεν απαιτείται η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων αλλά αξιολογείται συνολικά η εικόνα του προσώπου και το
αίτημα κρίνεται εξατομικευμένα και βάσει της βαρύτητας των πληρούμενων επιμέρους κριτηρίων.
Τυχόν πλήρωση ενός εκ των ως άνω κριτηρίων δεν προδικάζει και την έγκριση αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ