Ευρωεκλογές 2014. Παράταση δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στην ΕΕ

Euro-BallotΑριθ. 12655 – ΦΕΚ B 769 – 28.03.2014

Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης − δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (ΦΕΚ 40 Α΄).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την απόφασή μας αριθ. 1829/20.1.2014 (Β 76) με την οποία καθορίστηκαν το περιεχόμενο της αίτησης − δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014, η προθεσμία, ο τρόπος υποβολής της και λοιπές συναφείς λεπτομέρειες.
3. Την ανάγκη που προέκυψε για παράταση της προθεσμίας που λήγει στις 28 Μαρτίου 2014 και καθορίστηκε με την παρ. 2 της ανωτέρω απόφασης, για υποβολή αιτήσεων − δηλώσεων στις οικείες Ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο έδαφος αυτών, λόγω του σχετικού ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε και με γνώμονα τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής τους στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε μέχρι και την 4η Απριλίου 2014 την προθεσμία της παρ. 2 της ανωτέρω απόφασης, για την υποβολή αιτήσεων – δηλώσεων στις οικείες Ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο έδαφος των κρατών αυτών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω αριθ. 1829/20.1.2014 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ