Ευρωεκλογές 2014. Παροχές που συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες

Αριθμ. 18914 – ΦΕΚ Β 1187 – 09.05.2014

Καθορισμός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών και των υποψήφιων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4 και 6 παρ. 4 του Ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών» (Α΄ 146).
2. Την από 25.4.2014 πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Την αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στις παροχές και διευκολύνσεις, που συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων και των υποψηφίων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβάνονται και η διάθεση ή παραχώρηση δωρεάν ή με μειωμένο αντάλλαγμα αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν:

α) Τη χρήση από τα κόμματα ακινήτων ως εκλογικών κέντρων καθώς και των πολιτικών γραφείων των υποψήφιων βουλευτών.

β) Τη χρήση αιθουσών ή άλλων κλειστών χώρων χωρητικότητας άνω των πεντακοσίων ατόμων για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων.

γ) Την έκδοση εντύπων πολιτικού περιεχομένου και τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή τους.

δ) Την καταχώριση διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο.

ε) Τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών που παρέχονται από επιχειρήσεις διαφημίσεων και δημοσίων σχέσεων.

2. Η αξία των υπηρεσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτιμάται ως εξής:
α) Μηνιαίο μίσθωμα για τη χρήση ακινήτων ως εκλογικών κέντρων, θεωρείται το 1/12 του 3% της αντικειμενικής αξίας αυτών, πλέον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στις περιοχές που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, όπως τούτο προβλέπεται κάθε φορά από την αντίστοιχη νομοθεσία.

β) Τίμημα για την καταχώριση μηνυμάτων, θεωρείται το ποσό που προκύπτει από τον τιμοκατάλογο που υποβλήθηκε από έντυπο (εφημερίδα ή περιοδικό) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α΄) και ισχύει σήμερα. Αν δεν έχει υποβληθεί τέτοιος κατάλογος τεκμαίρονται οι τιμές που προβλέπονται από την ίδια διάταξη για την περίπτωση αυτή.

Εφόσον έχει καθοριστεί ειδικό τιμολόγιο για τη διαφημιστική καμπάνια των πολιτικών κομμάτων στον τύπο, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που προκύπτουν από το τιμολόγιο αυτό.

γ) Αμοιβή, τίμημα ή αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες των περιπτώσεων β, γ, δ και ε της παραγράφου 1, θεωρείται το ποσό που καταβάλλεται συνήθως με βάση τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς.

3. Τα ποσά που προκύπτουν από την, κατά τις παραπάνω παραγράφους αποτίμηση, περιλαμβάνονται στον ισολογισμό και στην ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3023/2002 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3242/2004 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3274/2004) και στην κατάσταση εκλογικών εσόδων – δαπανών των υποψηφίων βουλευτών σύμφωνα με το άρθρο 20 του ίδιου Νόμου. Η αποτίμηση των παραπάνω παροχών και διευκολύνσεων, γίνεται από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ν. 3023/2002 και ο τελικός έλεγχος από την επιτροπή του άρθρου 21 του ίδιου Νόμου.

4. Για την εφαρμογή του Ν. 3023/2002 τεκμαίρεται ότι το πολιτικό κόμμα ή ο συνασπισμός κομμάτων ή ο υποψήφιος κατέβαλε τα ποσά που προκύπτουν βάσει της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν από τα οικεία παραστατικά προκύπτει καταβολή ανώτερου ποσού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ