Ευρωεκλογές 2014. Ψηφοδέλτια και εκλογικοί φάκελοι

Euro-BallotΑριθμ. 11330 – ΦΕΚ Β 703 – 20.03.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3599/31.01.2014 (Β 222) απόφασης «Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 παρ. 1 και 3 του Ν. 1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 188) σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 70 και 75 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57).
β) Των άρθρων 6 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του Ν. 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α΄ 40).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 3599/31.1.2014 (Β 222) απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων και των εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014 ως ακολούθως:

Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων καθορίζονται σε 14×35 εκατοστά του μέτρου και των φακέλων σε 9,5×16 εκατοστά του μέτρου περίπου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ