Ευρωεκλογές 2019. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι Ελλήνων

Ευρωεκλογές 2019. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι Ελλήνων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθμ. 24582 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1150/05.04.2019
Καθορισμός περιεχομένου των ειδικών εκλογικών καταλόγων των Ελλήνων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019 κ.λπ.

Ευρωεκλογές 2019. Πότε θα γίνουν. Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το περιεχόμενο των ειδικών εκλογικών καταλόγων του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1427/1984, τις προθεσμίες δημοσίευσής τους και υποβολής ενστάσεων, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες, ως εξής:

Α) Περιεχόμενο των ειδικών εκλογικών καταλόγων

Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των Ελλήνων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στα κράτη αυτά κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019, συντάσσονται είτε ενιαία κατά περιφέρεια πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής είτε ξεχωριστά κατά πόλεις της περιφέρειας αυτής και περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

1. Τον τίτλο: «Ειδικός εκλογικός κατάλογος για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

2. Τους υπότιτλους:
α) Εκλογές ΜΑΪΟΥ 2019
β) «Περιφέρεια πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής
.  .  .  .  .  .  .
(πόλη – χώρα)

3. Την πόλη ψηφοφορίας
Σε κάθετες στήλες:
α) Τον Ειδικό Εκλογικό αριθμό.
β) Το επώνυμο.
γ) Το όνομα.
δ) Το όνομα πατέρα.
ε) Το όνομα μητέρας.
στ) Το όνομα συζύγου και το γένος (επώνυμο πατέρα) εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου.
ζ) Ημερομηνία γέννησης.
η) Αριθμό δημοτολογίου.
θ) Τον εκλογικό κατάλογο εγγραφής (εκλογικό διαμέρισμα, δήμο, Νομό).
ι) Τον τόπο μόνιμης διαμονής (πόλη – χώρα) όπως σημειώνεται στην αίτηση – δήλωση του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1427/1984.

Β) Δημοσίευση των ειδικών εκλογικών καταλόγων (προθεσμίες – τρόπος δημοσίευσης)

Οι ανωτέρω ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι δημοσιεύονται στους χώρους ανακοινώσεων των κτιρίων:

α) Της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 30 Απριλίου 2019 και
β) της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής στις 6 Μαΐου 2019.

Γ) Ενστάσεις κατά των ειδικών εκλογικών καταλόγων (προθεσμίες – τρόπος υποβολής τους)

Ενστάσεις κατά των ειδικών εκλογικών καταλόγων ασκούνται ενώπιον του Εφετείου Αθηνών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατά την προηγούμενη παράγραφο δημοσίευσή τους στο κατάστημα της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και εκδικάζονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

Αντίγραφο της ένστασης κατατίθεται αυθημερόν στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δικαίωμα για την υποβολή ένστασης έχει κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου κόμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής. Η ένσταση ασκείται κατά της εγγραφής κάθε προσώπου που έχει συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1427/1984. Ένσταση ασκείται και για την παράλειψη εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, εκλογέα που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1427/1984 και υπέβαλε εμπρόθεσμα την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου σχετική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή η ένσταση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο εκλογέα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 3 του άρθρου 17 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012).

Οι ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται και στις οικείες πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Το κείμενο των ενστάσεων αυτών αποστέλλεται αμέσως με fax ή email από την οικεία αρχή στη Δ/νση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών,οποία με τη σειρά της τις διαβιβάζει αμέσως στο Εφετείο Αθηνών.

Αντίγραφο των ενστάσεων, φυλάσσεται και στο αρχείο των οικείων πρεσβευτικών και προξενικών αρχών.
Την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, στέλνονται τα πρωτότυπα αυτών αεροπορικώς (π.χ. με υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λπ.) με ειδικούς φακέλους στο Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Εκλογών) φέροντας ειδικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. Φάκελος Ευρωεκλογών – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Σε περίπτωση αποστολής αυτών μέσω διπλωματικού σάκου, η αρμόδια αρχή υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για κάθε αποστολή των ειδικών αυτών φακέλων οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή ενημερώνει τη Διεύθυνση Εκλογών στα fax 213 1361140 ή 213 1361129στo e-mail ([email protected]) για τα απαραίτητα στοιχεία της αποστολής, ήτοι:
• Την αεροπορική εταιρεία.
• Τον αριθμό και την ημέρα πτήσης.
• Τον αριθμό των αποστελλόμενων φακέλων.
• Τον συνολικό αριθμό των αποστελλόμενων ενστάσεων.
• Τους αριθμούς πρωτοκόλλου των αποστελλόμενων ενστάσεων.
• Τον αριθμό των συνοδευτικών φορτωτικών εγγράφων.

Οι αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών που διατάσσουν μεταβολές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κοινοποιούνται αμέσως στη Δ/νση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών για τις αναγκαίες διορθώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αριθμ. 24567 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1150/05.04.2019
Καθορισμός έντυπης αφίσας που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν) ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Δημοτικών, των Κοινοτικών και Περιφερειακών αρχών της 26ης Μαΐου 2019