Εξαίρεση των σχολικών κυλικείων από την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα

Εξαίρεση των σχολικών κυλικείων από την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα

Οι υπηρεσίες που που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) εξαιρούνται από την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα (εγκατάστασης POS)Αριθμ. 45196 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1586/08.05.2018
Τροποποίηση της αριθμ. 133473/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α 240)» (Β 4309).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης» του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 133473/2017 (Β 4309) “Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017  (Β 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α 240)»”, εξαιρείται η υποκατηγορία του ΚΑΔ «56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)».

Οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως