Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στη Θεσσαλονίκη

Αριθμ. ΓΑΝ ΜΕΘ οικ. 1897 – ΦΕΚ Β 2835 – 07.11.2013

Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010).
3. Την υπ’ αριθμ. 1064/07-01-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας».
4. Την υπ’ αριθμ. 3190/15-01-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης».
5. Την υπ’ αριθμ. 175/16-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών (Φ.Ε.Κ. 32/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29-01-2013).
6. Την υπ’ αριθμ. 69286/17-09-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης περί θέσης σε αργία του Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ.
7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3631, σχετ. 3629/18-09-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ανάθεση άσκησης των αρμοδιοτήτων του Αντιπεριφερειάρχη της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης σε άλλον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 2363/Β/23-09-2013).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3337/2005 (Φ.Ε.Κ. 202/Α΄/19-08-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
10. Τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων, οι οποίες διατυπώθηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την 3η Σεπτεμβρίου 2013 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.
11. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Θ. αποτελεί θεσμό μεγάλου ενδιαφέροντος και επισκεψιμότητας για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
12. Το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες του έτους, εκδηλώνεται ιδιαίτερα αυξημένο καταναλωτικό ενδιαφέρον.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων προαιρετικά και άλλες Κυριακές, πέραν των υπό του νόμου προβλεπόμενων, ως εξής :

α. Την τελευταία Κυριακή του έτους σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

β. Τις δύο Κυριακές λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν τις Κυριακές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν.4177/2013, εντός του πλαισίου ωραρίου, ήτοι από τις 11:00 έως τις 20:00, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,

β. να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),

γ. να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου “κατάστημα εντός καταστήματος” (shops-in-a-shop) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (“outlet”), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά τον μήνα Ιανουάριο και με πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο 2015. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενοτήτας
Θεσσαλονίκης κ.α.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΣ