Εξεταστές των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων

Εξεταστές των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων

Καθορίζονται τα προσόντα και η αμοιβή των εξεταστών της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών
Αριθμ. οικ. Α3/13948/1902 – ΦΕΚ Β 633 – 13.03.2014
Υπάλληλοι – εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Άρθρο 1
Προσόντα εξεταστών της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών

1. Οι υπάλληλοι – εξεταστές της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας οδήγησης έχουν κατ’ ελάχιστον, τα ουσιαστικά προσόντα που ορίζονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος IV του π.δ. 51/2012 (Α΄101), όπως ισχύει.

2. Η πιστοποίηση των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων – εξεταστών πραγματοποιείται με την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης του άρθρου 2, και, εν συνεχεία, με την επιτυχή διαρκή τους επιμόρφωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.

3. Οι υπάλληλοι – εξεταστές της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών κατηγορίας Β έχουν τα εξής τυπικά προσόντα:
α. Είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης Β κατηγορίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη,
β. Έχουν συμπληρώσει την ηλικία των είκοσι τριών (23) ετών,
γ. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης Ελαφρών Οχημάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2,
δ. Υπόκεινται σε διαρκή περιοδική επιμόρφωση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 και έλεγχο διασφάλισης ποιότητας όπως ορίζεται στο σημείο 4 του Παραρτήματος IV του π.δ. 51/2012 (Α΄101), όπως ισχύει.
ε. Είναι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ.
στ. Δεν είναι ταυτόχρονα εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

4. Οι υπάλληλοι – εξεταστές της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών των λοιπών κατηγοριών άδειας οδήγησης έχουν τα εξής τυπικά προσόντα:
α. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας (Α, C, D ή CE κατά περίπτωση).
β. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, ήτοι το πρόγραμμα Μοτοσικλετών (για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α), Βαρέων Οχημάτων (για τις κατηγορίες C1, C, D1 και D) ή / και Ρυμουλκουμένων (κατηγορίες ΒΕ, C1E, CE, D1E και DE).
γ. Έχουν συμπληρώσει τρία τουλάχιστον έτη ως εξεταστές δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς για την κατηγορία Β ή είναι κάτοχοι της συγκεκριμένης κατηγορίας άδειας οδήγησης για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
δ. Υπόκεινται σε διαρκή περιοδική επιμόρφωση και έλεγχο διασφάλισης ποιότητας όπως ορίζεται στο σημείο 4 του Παραρτήματος IV του π.δ. 51/2012 (Α΄101), όπως ισχύει.
ε. Είναι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ.
στ. Δεν είναι ταυτόχρονα εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

ΑΡΘΡΟ 2
Αρχική κατάρτιση εξεταστών
1. Για την ανάδειξη εξεταστών της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, οι υπάλληλοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 1 οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης.

2. Το πρόγραμμα οργανώνεται από την αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και υλοποιείται είτε από αυτή είτε από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας (ΔΟΚ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες κατηγορίες άδειας οδήγησης και περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος IV του π.δ. 51/2012 (Α΄101), όπως ισχύει και ιδίως:
α. Την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την άδεια οδήγησης και την οδική κυκλοφορία.
β. Το σύστημα θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και τις απαιτήσεις της πρακτικής δοκιμασίας.
γ. Θεωρία και τεχνικές αξιολόγησης – εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης.
δ. Ποιότητα υπηρεσιών.
ε. Κοινωνική συμπεριφορά – αγωγή οδηγών.
στ. Την τεχνική της οδήγησης – τεχνική και μηχανική οχημάτων.

3. α. Εκπαιδευτές ορίζονται, με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με διετή τουλάχιστον εμπειρία στο κύριο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και, κατά προτίμηση, διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντικείμενο συναφές με τις οικείες θεματικές ενότητες. Επίσης, μετά από πρόταση των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, δύνανται να ορίζονται υπάλληλοι, όμοιων προσόντων, που υπηρετούν σε αυτές. Ο ορισμός των εκπαιδευτών πραγματοποιείται τον Ιανουάριο κάθε έτους και αφορά σε προγράμματα που πραγματοποιούνται εντός του έτους αυτού.
β. Έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν την διεξαγωγή του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευτές υποβάλλουν στην αρμόδια οργανική μονάδα και τη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρόταση του φακέλου εκπαίδευσης ανά αντικείμενο (όπως εκπαιδευτικό υλικό, τεκμηρίωση, παρουσίαση κ.λπ.). Η αρμόδια Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές, προβαίνει στην τελική έγκριση του εκπαιδευτικού υλικού του επιμορφωτικού προγράμματος διασφαλίζοντας την επάρκεια και καταλληλότητά του (όπως συνοχή της ύλης, αποφυγή επικαλύψεων κ.λπ.).

4. α. Τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης εξεταστών διακρίνονται σε
(i) Μοτοσικλετών (κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α).
(ii) Ελαφρών Οχημάτων (κατηγορία Β).
(iii) Βαρέων Οχημάτων (κατηγορίες C1, C, D1 και D), και
(iv) Ρυμουλκουμένων (κατηγορίες ΒΕ, C1E, CE, D1E και DE).
β. Τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης υπαλλήλων-εξεταστών «Μοτοσικλετών» και «Ελαφρών Οχημάτων» έχουν διάρκεια κάθε ένα επτά (7) ημέρες. Προγράμματα που απευθύνονται σε υπαλλήλους-εξεταστές, οι οποίοι έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης οποιασδήποτε κατηγορίας, έχουν διάρκεια τέσσερις (4) ημέρες. Ειδικά, για την ανάδειξη εξεταστών «Ρυμουλκουμένων», η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες. Τις δύο (2) τελευταίες ημέρες κάθε προγράμματος πραγματοποιείται η θεωρητική και πρακτική εξέταση.

5. α. Με το πέρας κάθε προγράμματος κατάρτισης οι υποψήφιοι εξεταστές υποβάλλονται σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, προκειμένου να αποδεικνύουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων, κατανόησης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Επιτυχών στη θεωρητική εξέταση θεωρείται ο υπάλληλος ο οποίος επιτυγχάνει χαρακτηρισμό αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. ΔΙΕΚ/Α/Φ.3/48310 (ΦΕΚ 8Β’/1992), όπως ισχύει, «ΑΡΙΣΤΗ».
β. Η πρακτική εξέταση πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικό όχημα της αντίστοιχης κατηγορίας, το οποίο οδηγεί εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών. Στο όχημα, πέραν του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, επιβαίνουν ο υποψήφιος εξεταστής και ο εξεταστής. Ο υποψήφιος διενεργεί μια πλήρη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, δίνοντας όλες τις εντολές και διενεργώντας τους αναγκαίους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι αντεπεξέρχεται επιτυχώς στα καθήκοντα Α΄ και Β’ εξεταστή. Για την πρακτική εξέταση χρησιμοποιείται το αντίστοιχο Δελτίο Εξέτασης Υποψηφίου Εξεταστή του Παραρτήματος, το οποίο συμπληρώνεται από τον παριστάμενο εξεταστή. Η δοκιμασία θεωρείται επιτυχής εφόσον ο υποψήφιος εξεταστής πραγματοποιεί έως ένα (1) σφάλμα στην «Τήρηση υποχρεώσεων Β’ Εξεταστή» και έως δύο (2) σφάλματα στην «Τήρηση υποχρεώσεων Α΄ Εξεταστή».

ΑΡΘΡΟ 3
Περιοδική επιμόρφωση
1. Οι υπάλληλοι – εξεταστές, προκειμένου να συμμετέχουν ανελλιπώς στο κύριο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, υπόκεινται σε επιμόρφωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.

2. Κάθε υπάλληλος – εξεταστής, υπόκειται σε τακτική περιοδική επιμόρφωση διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) ημερών, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, ανά διετία. Σκοπός της επιμόρφωσης, όπως ορίζεται στο σημείο 4.2.1 του Παραρτήματος IV του π.δ. 51/2012 (Α΄101), είναι, ενδεικτικά, η διατήρηση και επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων εξέτασης, η απόκτηση νέων προσόντων και γνώσεων που είναι αναγκαία για την ποιοτική εκτέλεση του έργου του, η εξοικείωση με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αναφορικά με την άδεια οδήγησης και την οδική ασφάλεια κ.ο.κ..

3. Οι υπάλληλοι – εξεταστές υπόκεινται, επιπλέον, σε διαρκή επιμόρφωση πέντε (5) κατ’ ελάχιστον ημερών ανά πενταετία, προκειμένου να αναπτύσσουν και να διατηρούν τις απαιτούμενες πρακτικές δεξιότητες οδήγησης κάθε κατηγορίας οχήματος.

4. Η επιμόρφωση της παραγράφου 2 πραγματοποιείται με ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Δύναται, να πραγματοποιείται με ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα, με την μορφή ειδικής ενημέρωσης, καθώς και ηλεκτρονικής, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

5. Υπάλληλος εξεταστής, ο οποίος συμμετέχει στο κύριο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς για περισσότερες κατηγορίες άδειας οδήγησης, υποχρεούται σε επιμόρφωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε μία (1) μόνο εκ των κατηγοριών αυτών. Επιπλέον, εξεταστής ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο απέχει από το κύριο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, υπόκειται υποχρεωτικά σε επιτυχή επιμόρφωση της παραγράφου 2 και επαναξιολόγηση, προκειμένου για την εκ νέου συμμετοχή του στο έργο.

ΑΡΘΡΟ 4
Κριτήρια επιλογής νέων εξεταστών της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών
1. Για τον προσδιορισμό των αναγκών σε νέους υπαλλήλους-εξεταστές και τον προγραμματισμό του επιμορφωτικού προγράμματος του άρθρου 2, οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε Διεύθυνση ή Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών αρμοδιότητάς τους:

• Συνολικός αριθμός υπαλλήλων-εξετασ————τών που συμμετέχουν στο κύριο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται σε δύο (2) ομάδες [Ομάδα 1: κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, Ομάδα 2: κατηγορίας ΔΕ].

• Συνολικός αριθμός εξετασθέντων υποψηφίων οδηγών το τελευταίο δωδεκάμηνο, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις (4) ομ————άδες [Ομάδα 1: ΑΜ, Α1, Α2 και Α, Ομάδα 2: Β, ΒΕ, Ομάδα 3: C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E και DE χωρίς ΠΕΙ, Ομάδα 4: C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E και DE με ΠΕΙ].

2. Ο αναγκαίος αριθμός εξεταστών προκύπτει από την συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων και των προβλεπόμενων ελάχιστων προϋποθέσεων για την εύρυθμη διεξαγωγή της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

ΑΡΘΡΟ 5
Τελικές διατάξεις
1. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ».

2. Υπάλληλοι – εξεταστές, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχουν πιστοποιηθεί για την συμμετοχή τους στο κύριο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς με βάση προϊσχύουσες διατάξεις, υπάγονται μόνο στις διατάξεις του άρθρου 3 «Περιοδική επιμόρφωση».

ΑΡΘΡΟ 6
Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αριθμ. 75186/10428 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4080/20.12.2016
Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών

1. Καθορίζουμε από 1-7-2016 μηνιαία αποζημίωση ύψους 240€ για τους υπαλλήλους που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του Ν.4402/2016 (ΦΕΚ Α ́/121).

2. Το έργο της πρακτικής εξέτασης, καθώς και ο έλεγχος της εξέτασης υποψηφίων οδηγών πραγματοποιείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

3. Το οριζόμενο με την παρούσα απόφαση ποσό καταβάλλεται υπό τον όρο ότι ο αριθμός των συμμετοχών κάθε υπαλλήλου, στην πρακτική εξέταση, δεν θα είναι μικρότερος των έξι (6) μηνιαίως.

Σε περίπτωση μικρότερου αριθμού συμμετοχών το παραπάνω ποσό περιορίζεται αναλόγως.

Οι εξεταστές-υπάλληλοι υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισσότερες των έξι (6) συμμετοχών. Για τις πέραν του αριθμού των έξι (6) συμμετοχών στο έργο της πρακτικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Η υπ’ αριθμ. 2/33204/0022/13-5-2013 κοινή υπουργική απόφαση καταργείται (Β ́ 1226).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ και έως 31-5-2017.
Αριθμ. οικ.40250/5807 – ΦΕΚ Β 1443 – 10.07.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13948/1902/2014 (Β 633) Yπουργικής απόφασης «Υπάλληλοι – εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων»