Φόρτωση ρυμουλκουμένων – ημιρυμουλκουμένων σε οδικά οχήματα

Αριθμ. 3829/259 – ΦΕΚ Β 2517 – 08.10.2013

Φόρτωση ρυμουλκουμένων-ημιρυμουλκουμένων σε οδικά οχήματα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 3 του ν.3446/2006 (ΦΕΚ Α΄ 49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων ? Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις.» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 53 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α΄ 57) καθώς και τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3542/2007 (ΦΕΚ Α΄ 50).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄152)
4. Την υπ’ αριθμ. 329/03.07.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΥποΜεΔι «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου ( ΦΕΚ Β΄ 1655).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 1161/1977 (ΦΕΚ Α΄ 380) «Περί των μέγιστων ορίων, διαστάσεων, βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών όπως ισχύει».
6. Την ανάγκη καθορισμού όρων και προϋποθέσεων για τη μεταφορά ρυμουλκουμένων –ημιρυμουλκουμένων από όχημα φόρτωσης με αμάξωμα πλατφόρμα.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η παρούσα ορίζει τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές φόρτωσης ενός ή δύο ρυμουλκουμένων-ημιρυμουλκουμένων σε οδικά οχήματα όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4150/2013.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
α. Ως «όχημα φόρτωσης» νοείται φορτηγό ή ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα είτε κυκλοφορεί αυτοτελώς είτε ως μέρος συνδυασμού οχήματος με αμάξωμα ανοικτό κοινό μη ανατρεπόμενο (πλατφόρμα).

β. Ως «όχημα φορτίο» νοείται το κάθε άφορτο ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με αμάξωμα ανοικτό κοινό μη ανατρεπόμενο (πλατφόρμα), που φορτώνεται πάνω σε όχημα φόρτωσης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4150/2013 το συνολικό φορτίο του οχήματος μπορεί να αποτελείται μέχρι και δύο οχήματα φορτίο.

γ. Ως «σχέδιο φόρτωσης» (ΣΦ) νοείται το παραγόμενο έγγραφο από την μελέτη φόρτωσης που περιγράφει επακριβώς την φόρτωση των οχημάτων φορτίου με το όχημα φόρτωσης και πληροί κατ’ ελάχιστον τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας

δ. Ως «όμοιο όχημα φορτίο» νοείται το κάθε (όχημα φορτίο) ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με αμάξωμα ανοικτό κοινό μη ανατρεπόμενο (πλατφόρμα), που αναφέρεται στο σχέδιο φόρτωσης. Για τα όμοια οχήματα φορτία δεν διαφέρουν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες πρόσδεσης από τα οχήματα φορτία για το οποίο εκπονήθηκε η μελέτη με ευθύνη του μελετητή. Το κάθε «όμοιο όχημα φορτίο» μπορεί να διαφοροποιείται από το όχημα φορτίο όπου και μπορεί να ισχύει το ίδιο σχέδιο φόρτωσης και για το οποίο εκπονήθηκε η μελέτη φόρτωσης στα παρακάτω σημεία:

αα. Η μάζα του δεν διαφέρει πάνω από 10%

ββ. Το μεταξόνιό του δεν διαφέρει πάνω από 8%

γγ. Ο αριθμός αξόνων και η τοποθέτησή τους στο όχημα δεν διαφέρει

δδ. Το ύψος της πλατφόρμας δεν διαφέρει πάνω από 5%

ε. Ως «νέα φόρτωση/μεταφορά» νοείται η μεταφορά οχημάτων φορτίου διαφορετικών του «ομοίου οχήματος φορτίου» που αναφέρονται στο σχέδιο φόρτωσης και αναλύονται στην μελέτη φόρτωσης.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις φόρτωσης
Το όχημα φόρτωσης δύναται να μεταφέρει οχήματα φορτίο (ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3446/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4150/2013 και με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Στο δάπεδο του αμαξώματος του οχήματος φόρτωσης υπάρχουν τουλάχιστον 4 κατάλληλες υποδοχές (δέστρες) για την ασφαλή πρόσδεση του φορτίου. (2 από κάθε πλευρά κατ’ ελάχιστο)

2. Το όχημα φορτίο μεταφέρεται με την πέδη στάθμευσης ενεργοποιημένη. Ο διευθυντήριος άξονας, εάν υπάρχει, πρέπει να είναι κατάλληλα ασφαλισμένος με πιστοποιημένα μέσα πρόσδεσης, και να τοποθετούνται σφήνες στους τροχούς. Όπου είναι δυνατό, οι σφήνες στερεώνονται με ασφάλεια στην πλατφόρμα του οχήματος μεταφοράς. Απαιτείται η απελευθέρωση της πίεσης στα υδραυλικά συστήματα.

3. Το όχημα φορτίο που μεταφέρεται τοποθετείται έτσι ώστε το βάρος του να υποστηρίζεται πλήρως από το όχημα μεταφοράς.

4. Το όχημα φορτίο που μεταφέρεται δεν επιτρέπεται να εξέχει κατά πλάτος από το αμάξωμα του οχήματος που το μεταφέρει. Σε κάθε περίπτωση το πλάτος των μεταφερόμενων οχημάτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 2,55μ. το δε συνολικό μέγιστο ύψος του οχήματος φόρτωσης και των φορτωμένων οχημάτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 4,00μ.

5. Το όχημα φορτίο που μεταφέρεται προσδένεται στο όχημα μεταφοράς με κατάλληλο εξοπλισμό πρόσδεσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντατήρας σε κάθε πρόσδεση και οι προσδέσεις που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή της μετακίνησης του φορτίου μπρος ή πίσω θα πρέπει να τοποθετούνται σε γωνία μικρότερη από 60° από την οριζόντια θέση, για μέγιστη απόδοση. Οι προσδέσεις θα πρέπει να ελέγχονται για επαρκή τάση και να τεντώνονται όποτε απαιτείται.

6. Οι προσδέσεις θα γίνονται στις κατάλληλες υποδοχές (δέστρες) ή και σε τμήματα των αξόνων ή στο πλαίσιο του οχήματος φορτίου. Θα πρέπει να αποφεύγεται η καταπόνηση ή η ζημιά σε άλλα τμήματα του οχήματος, π.χ. τις σωληνώσεις των φρένων, τις εύκαμπτες σωληνώσεις, τα ηλεκτρικά καλώδια κτλ., λόγω της πρόσδεσης πάνω ή κοντά σε αυτά.

7. Τυχόν ελεύθερος εξοπλισμός στα οχήματα φορτίου που μεταφέρονται, αλλά και στο όχημα φόρτωσης, θα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια.

8. Σε περίπτωση που μεταφέρονται δύο οχήματα φορτίου το ένα πάνω στο άλλο (piggy back), τότε το κάθε όχημα φορτίο θα πρέπει να προσδένεται σε αυτό στο οποίο επικάθεται και στη συνέχεια όλα τα ρυμουλκούμενα μαζί θα πρέπει να προσδένονται στο όχημα φόρτωσης σύμφωνα με το παράδειγμα της εικόνας του παραρτήματος 1 του άρθρου 4.

9. Όλα τα μέσα πρόσδεσης που χρησιμοποιούνται θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12195-2:2001 ή με το πρότυπο ΕΝ 12195-3:2001 και θα φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση.

Άρθρο 3
Μελέτη και σχέδιο φόρτωσης
1. Η φόρτωση του οχήματος φόρτωσης της παρούσας απόφασης με όχημα φορτίο και η μεταφορά του γίνεται σύμφωνα με σχέδιο φόρτωσης (ΣΦ) που εκπονείται μετά από μελέτη φόρτωσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 12195-1:2010 για κάθε διαφορετικό όχημα φόρτωσης.

2. Η μελέτη και το ΣΦ συμπληρώνεται και υπογράφεται από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, για κάθε συνδυασμό οχήματος φόρτωσης – όχημα φορτίο που μεταφέρεται, μετά από μελέτη του. Η ευθύνη για την ορθότητα των υπολογισμών, τον καθορισμό των απαιτούμενων προσδέσεων, την καταλληλότητα των εξαρτημάτων που επελέγησαν και της αποτελεσματικότητας του συστήματος πρόσδεσης ανήκει αποκλειστικά στο μηχανικό που εκπόνησε τη μελέτη. Το ΣΦ αναφέρεται σε συγκεκριμένο όχημα φόρτωσης και όμοια οχήματα φορτίου.

3. Η μελέτη γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12195-1:2010 καθώς και με το πρότυπο ΕΝ 12640:2000 όσον αφορά των υπολογισμό των σημείων πρόσδεσης του φορτίου και θα λαμβάνει την δυσμενέστερη των περιπτώσεων όσον αφορά όμοια οχήματα φορτία και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα παρακάτω:

α. Τις φορτίσεις του οχήματος φόρτωσης και των αξόνων του και την κατανομή του φορτίου σε σχέση με τις μέγιστες επιτρεπόμενες φορτίσεις.

β. Το κέντρο βάρος του έμφορτου οχήματος φόρτωσης και την ευστάθεια του.

γ. Τα άρθρα 32 και 53 του ν.2696/1999 όπως ισχύει.

δ. Τις συστάσεις της Επιτροπής της ΕΕ για την ασφαλή φόρτωση (European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport) όπως ισχύει

ε. Τα Διεθνή πρότυπα για την αντοχή των μέσων πρόσδεσης (ιμάντες, αλυσίδες κ.λ.π.)

στ. Τις ιδιαιτερότητες του οχήματος φορτίου όπως η ύπαρξη σημείων πρόσδεσης

ζ. Τις τυχόν οδηγίες του κατασκευαστή (οχήματος φόρτωσης και οχήματος φορτίου)

η. Το εγχειρίδιο «Οδηγίες για την ασφάλιση των φορτίων» έκδοση ΥΜΕ 2004 ή νεώτερη.

4. Στις περιπτώσεις που το φορτίο αποτελείται από δύο οχήματα φορτίου τότε η πρόσδεση των οχημάτων φορτίων μεταξύ τους υπολογίζεται και ακολουθεί τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

5. Το ΣΦ θα έχει την μορφή υποδείγματος που θα εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία και περιγράφει με αναλυτικό τρόπο την πρόσδεση του φορτίου ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος της από ελεγκτικά όργανα. Το ΣΦ αναφέρει το όχημα φόρτωσης, το όχημα φορτίο που μεταφέρεται και θα περιγράφει:

α. Το ακριβές σημείο φόρτωσης του κάθε οχήματος φορτίου με το άλλο όχημα φορτίου αλλά και του συνολικού φορτίου με το αμάξωμα του οχήματος φόρτωσης.

β. Τα απαιτούμενα μέσα πρόσδεσης (αλυσίδες, ιμάντες κ.λ.π.) και τον τρόπο χρήσης τους (προένταση κ.λ.π.) με την ακριβή περιγραφή της πρόσδεσης του κάθε οχήματος φορτίου με το άλλο όχημα φορτίου αλλά και του συνολικού φορτίου με το αμάξωμα του οχήματος φόρτωσης.

γ. Τα τυχόν άλλα μέσα που είναι απαραίτητα για τη μεταφορά και την πρόσδεση του κάθε οχήματος φορτίου όπως τάκους ή σφήνες στους τροχούς.

δ. Την κατάσταση του οχήματος φορτίου για τη μεταφορά όπως η θέση των κινουμένων μερών του, της απαίτησης για την ενεργοποίηση της πέδης στάθμευσης όπως και η απαίτηση για απελευθέρωση της πίεσης στα υδραυλικά συστήματα

ε. Τις μέγιστες αποκλίσεις που καθορίζουν τα όμοια οχήματα φορτίου σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 1, για τις οποίες ο μελετητής βεβαιώνει ότι ισχύει το ΣΦ. Οι αποκλίσεις δεν υπερβαίνουν αυτές που καθορίζονται στην παρ. 2γ του άρθρου 1.

στ. Παραστατικό σχεδιάγραμμα, παρόμοιο του Παραρτήματος 1 του άρθρου 4, που θα απεικονίζει τα βασικά μεγέθη (μήκη, μεταξόνια, αρ αξόνων, θέσεις πρόσδεσης κλπ) καθώς και τις μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις.

6. Η μελέτη φόρτωσης και δύο αντίγραφα του ΣΦ κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών. Το ένα αντίγραφο του ΣΦ επικυρώνεται από την υπηρεσία, παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και συνοδεύει το όχημα φόρτωσης.

7. Για κάθε νέα φόρτωση/μεταφορά που εντάσσεται στην παρούσα απαιτείται η σύνταξη νέας μελέτης φόρτωσης και νέου ΣΦ που γίνεται σύμφωνα με αυτό το άρθρο.

Άρθρο 4
Διατάξεις Μεταφοράς
1. Για την ασφαλή μεταφορά των οχημάτων φορτίου (ρυμουλκούμενων-ημιρυμουλκούμενων) θα τηρούνται οι όροι του π.δ. 1161/1977 και των άρθρων 32 «Φόρτωση οχημάτων» και 53 «Διαστάσεις και βάρη οχημάτων», του ν.2696/1999 που κύρωσε με νόμο τον Κ.Ο.Κ όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν καθώς και οι ανωτέρω προϋποθέσεις φόρτωσης αντίστοιχα.

2. Κατά τη μεταφορά του οχήματος φορτίου (ρυμουλκούμενων-ημιρυμουλκούμενων) απαιτείται να βρίσκονται επί του οχήματος φόρτωσης το ΣΦ.

3. Εάν το όχημα φορτίο δεν ανταποκρίνεται στο ΣΦ ή δεν είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με το ΣΦ τότε επιβάλλονται οι διατάξεις του άρθρου 3 και άρθρου 4 του ν. 3446/2006.

4. Για την μεταφορά οχημάτων φορτίου στο όχημα φόρτωσης θα υφίστανται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων φορτίου.

5. Η φόρτωση πρέπει να είναι σύμφωνα με το παράδειγμα του Παραρτήματος 1 που ενσωματώνεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Παράρτημα 1
Παράδειγμα φόρτωσης δύο οχημάτων φορτίου σε επικαθήμενο

Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ