ΓΕΝ – ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ. Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤO ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες