Η αυτοψία των επιχειρήσεων μετά την ίδρυση των επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες μιάς στάσης

Το υπουργείο οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο με συμπληρωματικές οδηγίες για την διενέργεια αυτοψίας, μετά την εφαρμογή του νόμου 3853/2010 και την έναρξη tης υπηρεσίας μιας στάσης (one stop shop) για την ίδρυση των επιχειρήσεων.

Για λόγους λοιπόν διευκόλυνσης των υπηρεσιών αλλά και ομοιόμορφης αντιμετώπισης των επιχειρήσεων, είτε αυτές υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών στις Δ.Ο.Υ. είτε στις Υπηρεσίες μιας στάσης, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ. ο οποίος έχει την ευθύνη της συνολικής εύρυθμης λειτουργίας της, θα κρίνει κατά περίπτωση, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να πραγματοποιείται αυτοψία.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι με την ΠΟΛ.1173/25.11.2010 παρέχεται η δυνατότητα στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. να εκδίδει εντολή ελέγχου σε περιπτώσεις όπως π.χ. τα επαγγέλματα στα οποία έχει σημειωθεί κατά το παρελθόν η δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων, έναρξη σε υπερήλικες, σε μονοπρόσωπες ΕΠΕ κ.λ.π., λαμβάνοντας υπόψη και την ενδεχόμενη αντικειμενική αδυναμία της υπηρεσίας για την πραγματοποίησή της.

Ειδικότερα, στις επιχειρήσεις που η διαδικασία έναρξης εργασιών τους έχει ολοκληρωθεί από τις Υ.Μ.Σ., θα πραγματοποιείται αυτοψία, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, πριν τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. της επιχείρησης.

Επίσης θα πραγματοποιείται αυτοψία στην έδρα της επιχείρησης πριν τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται στις Δ.Ο.Υ δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών και δηλώνεται η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθώς και στις περιπτώσεις που η διαδικασία έναρξης εργασιών έχει ολοκληρωθεί σε μία από τις Υ.Μ.Σ. και έχει δηλωθεί η διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, σε αρκετές Δ.Ο.Υ. διενεργείται έλεγχος αυτοψίας σε κατηγορίες επιτηδευματιών, όπως είναι π.χ. η κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. (δικηγόροι, γιατροί κ.λ.π) ή στους πράκτορες λαχείων και ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ., στις οποίες εξ αντικειμένου δεν έχει σημειωθεί φαινόμενο εικονικής έναρξης αφού εκλείπουν παντελώς οι λόγοι.

Επισημαίνουμε ότι, δεν είναι απαραίτητος ο έλεγχος αυτοψίας κατά την έναρξη των εν λόγω επαγγελμάτων, καθώς και ο έλεγχος στις περιπτώσεις που ιδρύονται από τις επιχειρήσεις εγκαταστάσεις εκτός της έδρας τους, όπως υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λ.π., δεδομένου ότι, για τη διαπίστωση ύπαρξης της επιχείρησης ουσιαστικός είναι ο έλεγχος της έδρας της.