Ίδρυση σχολής προπονητών άρσης βαρών Γ κατηγορίας στην Αθήνα

Ίδρυση σχολής προπονητών άρσης βαρών

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/11509/864/178/118 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 446/16.02.2017
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Άρσης Βαρών Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα.

Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/11509/864/178/118/16-01-2017, (ΦΕΚ 446/Β/16.02.2017) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος λειτουργίας της Σχολής Προπονητών Άρσης Βαρών Γ ́ Κατηγορίας που θα λειτουργήσει στην Αθήνα, η οποία ορίζεται στις 30/6/2018. Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Τεύχος Β 4073/23.11.2017)
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/333394/23030/3116/2318 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3437/25.10.2016
Ίδρυση σχολής προπονητών άρσης βαρών Γ κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Άρσης Βαρών Γ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη στο διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017

Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/333394/23030/3116/2318/11-10-2016 (ΦΕΚ 3437/
Β ́/25.10.2016) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος λειτουργίας της Σχολής Προπονητών Άρσης Βαρών Γ ́ Κατηγορίας που θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη, η οποία ορίζεται στις 30/6/2018. Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Τεύχος Β 4073/23.11.2017)