Ίδρυση Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας στη Θεσσαλονίκη

Ίδρυση Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας στη Θεσσαλονίκη

Ιδρύεται σχολή προπονητών Χιονοδρομίας Γ’ κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη στο διάστημα από 01/03/2019 έως 30/04/2020
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/606095/23880/12869/3871 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6036/31.12.2018
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας Γ’ Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Ιδρύεται σχολή προπονητών Χιονοδρομίας Γ’ κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη στο διάστημα από 01/03/2019 έως 30/04/2020

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος και αποδεικνύεται από ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπληρώνοντας το 21ο έτος της ηλικίας τους έως 31.12.2019).

3. Να είναι κάτοχος Απολυτήριου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας).

4. α) Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής/τρια -με δελτίο αθλητή/τριας και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας με βάση επικυρωμένα φύλλα αγώνων, σε ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τουλάχιστον τρία (3) έτη την οποία βεβαιώνει η Ομοσπονδία.
ή
β) Να είχε κατακτήσει 1η έως και 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οποιασδήποτε κατηγορίας/ αθλήματος χιονοδρομίας, με ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ή 1η έως και 8η θέση στο Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο πρωτάθλημα, με βάση επικυρωμένα φύλλα αγώνων.
Οι κάτοχοι πτυχίων ΤΕΦΑΑ απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές/τριες -με δελτίο αθλητή/τριας και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας με βάση τα φύλλα αγώνων, σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τουλάχιστον ένα (1) έτος, την οποία βεβαιώνει η Ομοσπονδία, εκτός εάν υπάγονται στην περίπτωση 4β, ενώ για αποφοίτους Ι ΕΚ με ειδικότητα προπονητής αθλήματος απαιτούνται τουλάχιστον δυο (2) έτη, εκτός εάν υπάγονται στην περίπτωση 4β.
ή
γ) Να έχει προπονητική εμπειρία κατ’ ελάχιστο δυο (2) ετών (αφορά μόνο όσους έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή Χιονοδρομίας Δ’ κατηγορίας) σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, ένωση, ομοσπονδία (βάση ιδιωτικού συμφωνητικού, θεωρημένου από τις οικονομικές αρχές, βεβαίωσης αθλητικού φορέα, φύλλων αγώνων/ πινακίων αγώνων).

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.

Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.

2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.

3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας). Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων / Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής – γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής:

– Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία με επισυναπτόμενα τα σχετικά φύλλα αγώνων

7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται:

– Πτυχίο-Ειδικότητα

– Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

8. Για απόφοιτους ΑΕΙ απαιτούνται:

– Πτυχίο.

– Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση ’μεταφοράς’ μαθημάτων).
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).

Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα) ολοκληρώνεται τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού -Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.

Η υπουργική απόφαση